В предаването „Часът на общината“, излъчено по Канал Ботевград на 31-ви март, Георги Георгиев за пореден път публично излъга, заявявайки в ефир, че процедурата за избор на изпълнител на проекта за реконструкция на градския парк се е провалила поради липса на подадени оферти за участие в насрочения за 17.03.2015 г. открит публичен търг. Според думите на кмета, причината никоя фирма да не изяви желание да участва била, че общината доста  занижила предложената в обявлението цена за извършване на строително-монтажните работи, и при тези финансови условия никой не искал да се ангажира с изпълнението на предвидените в проекта дейности по реконструкция и обновление на градския парк.


На официалния сайт на Община Ботевград – www. botevgrad.org обаче е публикуван документ, представляващ „Решение за прекртяване на процедура по възлагане на обществена поръчка №ОП-03 от 16.03.2015 г.“, подписано от зам. кмета Цанко Цанов, отнасящ се именно за обявения публичен търг за избор на изпълнител на проект „Реконструкция и благоустрояване на градски парк в град Ботевград, УПИ I , кв. 80 „Като мотиви за прекратяване на процедурата е посочено: „ Установени са несъответствия между обявените от възложителя условия при откриването  на процедурата за  възлагане на обществената поръчка и одобрения технически проект“.


Този документ изобличава първата лъжа на кмета по този казус, а именно, че процедурата е провалена поради липса на участници в търга. Оказва се, че всъщност официално е прекратена със заповед на зам. кмета на Общината ден преди да се състои самият търг, поради посочените по-горе мотиви.


От предоставена ни достоверна информация научаваме, че в деня на издаване на заповедта за прекратяване на процедурата, в деловодството на Община Ботевград са били входирани две оферти на фирми, изявили желание за участие. Едната подадена оферта е от фирма „Трейс груп Холд“ АД – София с входящ номер №1/16.03.2015г., а другото предложение е било направено от друга голяма строителна фирма „Пътища и съоръжения“ ЕАД – София. Оказва се, че след постъпване и на втората оферта, Общината много подозрително открива несъответствия между обявените тръжни условия и одобрения за реализация проект и набързо издава заповедта за прекратяване на процедурата. И то само един ден преди провеждане на самия търг. Този факт показва и втората лъжа на кмета, а тя е, че никой не е подал офертa за участие в откритата тръжна процедура.


Поредната изречена лъжа на кмета е, че обявената цена за изпълнение на дейностите по проекта е занижена и трябва да се преработи – тоест да се завиши. От факта, че две големи строителни фирми са изявили желание и са подали оферти за участие в търга, именно при обявените ценови условия, ясно показва, че предвидената реконструкция и обновление на градския парк може да се осъществи при тези финансови параметри и то с една нормална печалба за фирмите изпълнители.  


С оглед добре познатите похвати при провеждане на тръжни процедура в Община Ботевград, някои от тях и подробно описани и характеризирани като „порочни“ в доклада на Сметната палата, можем да предположим, че и в този конкретен случай за възлагането на тази обществена поръчка има предварително избрана фирма, за която изглежда с всякакви средства и методи се осигуряват необходимите условия за спечелване. Тепърва ще видим дали и как ще бъдат отстранени неудобните и досадни предложения на други участници, дръзнали да подадат офертa за участие в търга. 


А за лъжите на кмета? Хората отдавна са прозрели, че „на лъжата краката са къси“!