До 19 май 2015 г. дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите. В бележката се отбелязват датата, часът и училището, в което зрелостникът  трябва да се яви на 20 май 2015 г. на задължителния ДЗИ по български език и литература и на 22 май 2015 г. на втория задължителен изпит по предмет по избор, както и на съответната дата за трети ДЗИ по желание.


Експертите от Министерството на образованието и науката напомнят, че  зрелостните изпити започват в 8.00 часа и са с продължителност 4 астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността е 6 астрономически часа. 


В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:


- Да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;


- Да заеме определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита;


- Да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони;


- Да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят;


- Да не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит.     


Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа: лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят.


Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори. 


В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи: 


1.Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен  химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. 


Ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х  буквата на друг отговор, който приема за верен. За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.


2.Задачи със свободен отговор.


Отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Трябва да се четат внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие се записва верният отговор.


3.Задача за създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история и цивилизация, география и икономика, цикъл „Философия“).


Държавният зрелостен изпит по български език и литература включва 41 задачи:


40 тестови задачи с максимален брой точки 70;


Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.


Общият максимален брой точки е 100.