П О К А Н А


за 


провеждане на обществено обсъждане 


на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.4 и чл.5 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Ботевград, отправям настоящата покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг, което обсъждане ще се проведе на 29.06.2015г. (понеделник) от 15:00 часа в зала №15, намираща се на втория етаж в административната сграда на Община Ботевград на адрес гр. Ботевград, пл.”Освобождение” №13.


Настоящата покана е публикувана на страницата на Община Ботевград и поставена на таблото за обявления в административната сграда на Община Ботевград на 19.06.2015г.


Предложението ми е за поемане на дългосрочен общински дълг при следните условия:


С ДБФП № DIR – 51011116-С040/14.08.2012г., сключен между Община Ботевград и Министерство на околната среда и водите беше одобрен за финансиране проект „ГПСОВ Ботевград – съпътстваща и довеждаща инфраструктура към нея“ по процедура с реф. № BG161PO005/10/1.11/02/16 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в англомерации над 10 000 е.ж.” на Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, Приоритетна ос 1, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на ЕО.Общата цел на проекта е подобряване инфраструктурата за отвеждане и третиране на отпадъчни води на територията на агломерация гр. Ботевград, както и осигуряване на качествено отвеждане на отпадъчните води, генерирани от бита и промишлеността, осигуряване на екологосъобразно пречистване на отпадъчните води, генерирани на територията на град Ботевград, включване на цялото население на територията на град Ботевград за пречистване на отпадъчните води. Проектът предвижда да се създадат условия за разрешаване на установени проблеми и ограничения за въвеждане на екологосъобразно пречистване на отпадъчните води на агломерация Ботевград. Чрез изграждането на ГПСОВ се цели осигуряване на надеждно, технологически стабилно и екологосъобразно пречистване на отпадните води, съгласно изискванията на релевантното законодателство. Очакваните срокове за реализиране на проекта са до 31.12.2015г. Максималната стойност на финансирането от оперативната програма е в размер на 95,66% от общата стойност на одобрения проект , а останалата част до 100 % от общата стойност-собствено финансиране от бенефициента-Община Ботевград. Общата стойност на проекта съгласно одобрения бюджет ,представляващ неделима част от него, е в размер на 20 069 841,29 лв.


С писмо с рег.№0405 - 67/15.04.2014г. на Управляващия орган на ОПОС е наложената финансова корекция в размер на 3 656 952,04 лв. от общия размер на проекта, във връзка с изпълнявания от Община Ботевград ДБФП № DIR – 51011116-С040/14.08.2012г., които средства могат да бъдат осигурени чрез договор за заем от„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ”ЕАД.


Общи параметри на проекта:


- За изпълнение на проект: „ГПСОВ Ботевград – съпътстваща и довеждаща инфраструктура към нея“, предлагам необходимото финансиране да се осигури чрез сключване на договор за заем с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ”ЕАД, по силата на който Община Ботевград да поеме дългосрочен общински дълг, при следните основни параметри:


-Максимален размер на дълга – 3 656 952,04 лева


-Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;


-Условия за погасяване:


-Срок на погасяване – до 48 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с гратисен период до м. февруари 2016г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.


-Източници за погасяване на главницата –собствени бюджетни средства;


-Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка плюс максимална надбавка от 5.328 %;


-Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;


-Начин на обезпечение на кредита-учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.


Поканата за общественото обсъждане е публикувана на официалния сайт на Община Ботевградwww.botevgrad.orgи в balkanec.bg и е поставена на таблото за обяви в ЦИОГ на Община Ботевград, на партерния етаж на административната сграда на Община Ботевград, на адрес: гр. Ботевград, пл.”Освобождение” №13.


Допълнителна информация по гореизложеното е на разположение на заинтересованите лица в Община Ботевград на адрес гр. Ботевград, пл.”Освобождение” №13.


Писмени становища и предложения по темите на обсъждането може да се подават и изпращат всеки работен ден от граждани и юридически лицакоито имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Ботевград.


Данни за подаване на становища и предложения:


адрес: гр. Ботевград, пл.”Освобождение” №13,


факс: 0723 66635


e-mail: admin@botevgrad.org


С УВАЖЕНИЕ,


Инж. Красимир Андреев


За кмет на Община Ботевград


/по Заповед №ОА-153/28.04.2015г./