Стефан Стоянов Борисов е новият заместник-кмет на Община Етрополе. Той идва да замести досегашния заместник-кмет Венета Гергова, която след местните избори остана като общински съветник от квотата на ПП ГЕРБ.
Досегашният заместник-кмет Росица Иванова Христова запазва поста си и след местните избори.
Със своя заповед кметът Димитър Димитров им е определил следните  направления за работа и отговорности:
1. Росица Иванова Христова - Общинска собственост/наеми, продажби на жилищни сгради и земя/, социална политика-образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт, туризъм, улично осветление, снегопочистване, Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Общинска комисия за закрила на детето, Обществен съвет за социално подпомагане и социални услуги.
2. Стефан Стоянов Борисов - Устройство и развитие на територията, европейски програми и проекти, екология и опазване на околната среда и водите, сметосъбиране и сметоизвозване, обществен ред и сигурност, комисия по обществен ред и сигурност, комисия по безопасност на движението.