Във връзка с появилите през изминалите дни медийни публикации, отразяващи проучване на Асоциация „Активни потребители”, резултатите от което сочат влошено качество на питейната вода в някои градове на страната, сред които Ботевград, Златица и Костинброд, Областната администрация на Софийска област информира следното:


От поискана информация относно състоянието на питейната вода на територията на цялата Софийска област от институциите, отговорни за осигуряването и следенето на нейното качество – РЗИ-Софийска област и „ВиК” ЕООД-София, информират, че:


Към момента няма констатирани отклонения от допустимите показатели на изследваните проби питейна вода на територията на Софийска област. Всички изследвани проби вода отговарят на Наредба №9/2000 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


„ВиК” ЕООД-София извършва постоянен и периодичен мониторинг на питейната вода в мрежата и във водоизточниците по утвърден график от РЗИ-Софийска област. Изследват се проби вода по физикохимични и микробиологични показатели. В рамките на един месец биват обхващани с пробовземания всички райони, като пробите се вземат от водоизточниците (повърхностни и подземни), както и от пунктове от мрежата в населените места, съгласувани с РЗИ-Софийска област.


РЗИ-Софийска област също извършва независим контрол на качеството на подаваната питейна вода. При нужда, например при кризисни ситуации или ремонтни дейности, засилва контрола и предписва допълнителни хигиенни мерки, както и уведомява населението за евентуално влошено качество на водата. 


Последните анализи на водата, извършени от РЗИ-Софийска област в цитираните в  медийните публикации градове – Ботевград, Златица и Костинброд, не показват отклонения от изискванията за качество на питейната вода. Призовават се жителите на тези населени места да бъдат спокойни и да не се влияят от информация, подадена от неоторизиран за това орган.