Между 2000 г. и 2016 г. бюджетът на съдебната власт е нараснал 5.5 пъти при увеличение на държавния бюджет за същия период от около 3 пъти. В същото време България се нарежда на второ място по брой на магистратите спрямо населението сред страните членки на ЕС, пише в анализ на бюджета на съдебната ни власт, направен от Института за пазарна икономика /ИПИ/ и получен във вторник в БТА. Разходите за персонал представляват 90 на сто от бюджета на съдебната власт. България е на четвърто място в ЕС по брой на съдиите на глава от населението, както и на първо място по брой на прокурорите. ИПИ отчита тенденция за увеличаване на броя на съдиите при намаляващо население. За период от осем години, от 2007 до 2014 г., числеността на съдиите в България се е увеличила с 19 на сто, а населението е намаляло с 5 на сто, пише в анализа. Натовареността в съдилищата остава изключително неравномерна. От една страна, има високонатоварени районни съдилища в областните градове, които са 3 на сто от всички районни съдилища. Около 76 на сто от районните съдилища обаче са класифицирани като съдилища с ниска натовареност. Нисконатоварени са и апелативните съдилища, както и 23 окръжни съдилища. Сред окръжните съдилища единствено Софийски градски съд е с висока натовареност. Подобна е и ситуацията в административните съдилища, където 11 са с натовареност под 10 дела на съдия на месец, което е почти два пъти по-ниско ниво от средното за страната. С други думи, едни магистрати и служители работят от 3 до 5 пъти повече от други, пише в анализа. Високата численост на прокуратурата е необоснована, след като данните на Съвета на Европа сочат, че българската прокуратура не е сред високо натоварените в Европа, посочват експертите на ИПИ. Така например, във Финландия при регистрирани 425 хил. престъпления за 2012 г., прокурорите са 402, а в България, при регистрирани 120 хил. престъпления за 2012 г., има 1977 прокурори (в това число са 512 следователи, които са част от прокуратурата).