По повод Седмицата на гората, Регионалната дирекция на горите – София провежда инициативата Ден на отворените врати и кани всички заинтересовани граждани днес, 6 април,  от 10 до 16 часа, на следния адрес: бул. „Цар Освободител” №26 /в Горското/.


Целите, които си поставя дирекцията с настоящата инициатива, са:
-осигуряване на публичност и прозрачност в управлението и контролната дейност на РДГ София;
 
-стимулиране на гражданската активност по отношение опазването на горите и контрола върху дейностите, касаещи горските, дивечовите и рибни ресурси;
 
-насърчаване на диалога и взаимодействието между РДГ, стопанските организации и гражданите при решаване на обществено значими проблеми, свързани с ползванията от горите, оказване на експертна помощ, административни услуги и предоставяне на информация;
 
-осигуряване на прозрачност в дейността на дирекцията и прилагане на добри практики и механизми, гарантиращи изпълнение на служебни задължения при минимален корупционен натиск;
 
-представяне на администрацията на РДГ - структура, функции, цели и задачи на дирекцията;
 
-привличане на неправителствени организации, бизнеса и граждани в процеса на контрола и опазването на горите;
 
-оказване на безвъзмездна методическа помощ на собствениците на горски територии по въпроси, свързани с управлението, стопанисването и опазването на горите.