В Общински съвет  Ботевград е внесена докладна, в която се предлага правомощията на Мартин Тинчев като председател на местния парламент да бъдат прекратени предсрочно. Вижте пълния текст с мотивите на вносителите на предложението: 


Всички ние сме избрани по волята и с гласовете на жителите на община Ботевград за общински съветници през мандат 2015–2019 г. Макар и представители на различни политически сили или местни коалиции, всички ние сме се заклели да спазваме Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководим от интересите на гражданите от Ботевградска община. Вземайки участие в работата на Общинския съвет, сме длъжни да спазваме разпоредбите на приетия от самите нас Правилник. Това в най-голяма сила важи по отношение на избрания председател.


Ръководейки се от тези разбирания, ние – групата общински съветници, подписали настоящата докладна, смятаме за необходимо да се вземе решение за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на ОбС Ботевград и избор на нов Председател. Мотивите ни са следните:


Настоящият общински съвет е конституиран и работи вече повече от шест месеца. С Решение №1/12.11.2015 год. за Председател на ОбС Ботевград бе избран г-н Мартин Тинчев. Според нас г-н Тинчев не изпълнява ефективно задълженията си като председател. Повод за това твърдение ни дават следните обстоятелства:


Не се спазва реда по време на заседанията на общинския съвет. Нарушават се многократно чл. 42, ал. 2; чл. 45, ал. 1 и 2 и особено фрапантно чл. 81 от Правилника, като от страна на председателя не се предприемат предвидените мерки (чл. 82 до чл. 86 от Правилника) за осигуряване на нормална среда за работа в залата, или те се прилагат избирателно спрямо изказващите се по време на дебатите съветници;


Позволява се на определени общински съветници да вземат думата за изказвания, реплики, дуплики и предложения безразборно, без разрешението на председателя, или по-скоро – поради неговото неангажирано мълчание;


Грубо и недопустимо поведение на отделни съветници не се санкционира от председателя. Те отправят обидни реплики и квалификации към свои колеги, напр.: „въздухари“, „смешници“; налагат открит натиск и търсят сметка за начина на гласуване /“Кажи кой ти плати, бе!“/


Всичко това се случва, без дори минимална забележка или друга санкция от страна на председателя на ОбС. Това продължава, дори след като ръководители на група съветници и потърпевши общински съветници многократно са напомняли на председателя, че следва да осигури ред в залата. 


За всички тези нарушения пряко отговорен е председателят, който следва да следи и осигурява реда по време на заседанията. Считаме, че всичко това е недопустимо, уронва престижа и дискредитира пред местната общественост ролята на един от най-важните органи на местното самоуправление, а именно – Общински съвет Ботевград.


Друга важна причина за искането ни за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на ОбС - Ботевград е и фактът, че той продължително не изпълнява задълженията си. С Решение №3/17.11.2015 год. бе определена продължителност на работното му време на 100 % от регламентираната в Кодекса на труда нормална продължителност на работното време. Определен бе и размер на възнаграждение за работата - 50 % от месечното възнаграждение на Кмета на общината. Въпреки че посочените условия са съгласувани с г-н Тинчев и той лично се е съгласил с тях, преди да бъдат предложени за гласуване от общинския съвет, в качеството си на председател г-н Тинчев не ги спазва. От началото на настоящата 2016 год. за нас е трудно да открием г-н Тинчев на работното му място в сградата на общинска администрация. Отбелязваме и факта, че той редовно отсъства от заседанията на постоянните комисии към общинския съвет. Въпреки че не е член на нито една комисия, според чл.12, т.4 от Правилника председателят е длъжен да координира работата им предвид факта, че комисиите разглеждат предварително всички въпроси от дневния ред и спомагат за облекчаване работата на съвета. В началото на мандата си г-н Тинчев вземаше участие в работата им, но само в началото. Повечето от заседанията на комисиите се провеждат в работно време, което би следвало да е работно и за председателя, но в последните месеци той не може да бъде открит в сградата на общината, за да се включи в работата. 


Трябва да се има предвид, че възнаграждението и осигуровките на председателя по трудовия му договор се заплащат с обществени средства, за разходването на които всички ние трябва да сме особено чувствителни. Г-н Тинчев получава облаги за сметка на данъците на жителите на общината, без да изпълнява насрещните си задължения като Председател за период от време, продължаващ повече от четири месеца.


Поради всичко изложено и на основание чл. 24, ал.3, т.2, и чл.24, ал.1 от ЗМСМА, предлагаме общинския съвет да вземе следното 


РЕШЕНИЕ:


1.Прекратява предсрочно правомощията на  Мартин Владимиров Тинчев Председател на Общински съвет - Ботевград.


2.Избира за Председател на Общински съвет Ботевград ……………


Докладната е подписана от групата съветниици на МК ГДБОП и от Стоян Иванов – общински съветник от ОББО.  Тя е включена в дневния ред на редовното заседание на ОбС, което ще се проведе на 26 май.