Председателят на ОбС Мартин Тинчев оттегли докладните си, които беше внесъл за разглеждане на днешното редовно заседание на местния парламент. Става дума за отпускане на държавни пенсии за сираците на застреляния Петър Василев, известен като Пинко.  Мотивът на Тинчев бе, че кметът не е представил писмено становище по предложенията.  Преди гласуването Иван Гавалюгов посочи, че не е задължен да представя такова становище писмено, но след като някой използва това като мотив за оттегляне на докладните, той ясно и категорично заяви, че становището му по искането е отрицателно. 


Искането на двамата настойници на децата за отпускането на такива пенсии е било отхвърлено от Териториално поделение на НОИ – София област с разпореждане от 11.04.2016 г. В мотивите за това решение на НОИ се казва: „Към датата на смъртта 16.01.2016 г. наследодателят (Петър Костов Василев) има навършени 36 години, 09 месеца и 12 дни и няма осигурителен стаж, следователно няма основание за отпускане на наследствена пенсия.
На основание чл.92 от КСО, Министерски съвет по определени от него условия и ред отпуска персонални пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на КСО.
На основание чл.7, ал.А от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предложението за отпускане на персонална пенсия се изготвя въз основа на:
- Заявление от лицето, на законния представител на лицето, адресирано до Общинския съвет, което включва мотивите за отпускане на персонална пенсия и т.н. Това се посочва в докладната, която бе внесена от Тинчев в местния парламент.