Във връзка с получено писмо от ТП „Държавно Горско Стопанство“ - Ботевград относно приближаването на отоплителния сезон и нарастващото търсене на дърва за огрев, призоваваме всички граждани за спазване на Закона за горите. Съгласно закона, всички закупени дърва за огрев трябва да са маркирани с контролна горска марка /шестоъгълна/ със зелен цвят и да са придружени от превозен билет, който доказва законния произход на дървесината, независимо от къде е добита – държавни или частни горски територии. Дървесината, добита от държавните горски територии, е допълнително маркирана с пластмасови пластини с уникален номер. Законността й може да се проверява и по номера на превозното средство, с което се доставя на сайта на Изпълнителна агенция по горите www.iag.bg/ регистри/ превозни билети/.


ТП ДГС - Ботевград информира, че съвместно с РДГ София, Изпълнителна агенция по горите и ГД „Национална полиция“ Дирекция „Жандармерия“ планира засилени и постоянни проверки на дейностите в горите, както и такива в цехове, частни дворове, превозни средства, транспортиращи дървесина и др. В случай на открита незаконна дървесина, същата подлежи на конфискуване, а лицата имащи отношение към нея, носят административно-наказателна отговорност съгласно Закона за горите. 


Предвид гореизложеното, се призовават жителите на община Ботевград да проявят гражданско отношение и не купуват незаконна дървесина, тъй като опазването и съхраняването на гората е ангажимент на всички граждани.