Община Ботевград иска съгласието на местния парламент за предприемане на действия за безвъзмездно придобиване от държавата на бившия селскостопански техникум.  Имотът е с площ от 88 588 кв.м. , заедно със застроените сгради в него.  Той е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, се посочва в докладната до ОбС.  Намерението на общината е да възстанови парка  на бившето училище и да го превърне в привлекателно място за разходка и отдих.


Предложението е мотивирано така:   „Община Ботевград има интерес да придобие правото на собственост върху имота, за да кандидатства по програми с европейско финансиране за възстановяване на парка, който се намира в имота, а за поддържането му ще се отпускат средства от общината. Бъдещето управление на недвижимия имот ще се осъществява само със собствени средства на община Ботевград, без допълнителни средства от държавата.”. 


Имотът представлява уникален парк с ценни дървесни и храстови видове, нетипични като ареал на разпространение за района на Ботевград. Паркът е създаден в миналото, когато е функционирал селскостопанския техникум. След преустановяване дейността на училището, постройките не се поддържат, поради което много от тях са се саморазрушили, а паркът е в изключително занемарен вид. Необходимо е основно почистване на плевелната растителност, отстраняване на изсъхнали дървета, оформяне на короните на дървесните видове и извършване на лесопаркови мероприятия за преобразяване и подобряване на съществуващите пространства и пейзажи, се посочва още в докладната.