Две докладни за МБАЛ – Ботевград са включени в дневния ред на извънредното заседание на ОбС, насрочено за 13 октомври – четвъртък. В първата общинското ръководство предлага д-р Филип Филев да бъде освободен предсрочно, считано от 14 октомври,  от длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД, като посочва следните мотиви: 


1.Констатирани и отразени в одитния доклад на звено  „Вътрешен одит” към общинска администрация Ботевград множество нарушения на Закона за обществените поръчки, както и на финансово-счетоводната дейност на дружеството, които нарушения ясно показват сериозни слабости в управлението на общинската болница, водещи или силно застрашаващи нейната организационна и финансова стабилност;


2.Несправяне с все по-задълбочаващия се и все по-осезаем кадрови проблем  на общинското търговско дружество и липсата на адекватна политика и ефективни мерки за справяне с негативната тенденция на застрашително нарастване на средната възраст на лекарския състав на дружеството, от една страна, и напускането на по-млади доктори, от друга, което поставя под сериозна заплаха функционалното, а оттам и финансовото състояние на общинската болница в средносрочна  перспектива; 


3.Неприемливо за един управник поведение и отношение към една част от медицинския персонал в МБАЛ – Ботевград, както и на липса на добра комуникация и взаимодействие с лекарите, работещи в доболничната помощ. 


В проекта за решение са включени още пет точки: „Не освобождава от отговорност  освободения от длъжност управител на МБАЛ – Ботевград” ; „Избира д-р Иван Бичовски за временно изпълняващ длъжността „управител” на МБАЛ – Ботевград, считано от 14 октомври, до назначаване на управител, избран след провеждане на конкурс; „Определя възнаграждение на новоизбрания управител, съгласно разпоредбите  на Наредба 9 от 26 юни  2000 год. на Министерството на здравеопазването и Наредба за упражняване на правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговското дружество, приета от Общински съвет – Ботевград”; „Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление и контрол на Многопрофилна болница за активно лечение  - Ботевград”, ЕООД с новоизбрания управител”; „Възлага на вновоизбрания управител да впише промените в търговския регистър”. 


Към тази докладна е приложена молбата на сегашния управител на местното лечебно заведение  - д-р Филип Филев, за освобождаване от длъжност по взаимно съгласие, считано от 15 октомври.  


Във втората докладната общинското ръководство предлага на Общинския съвет да даде съгласие за провеждане на конкурс  за шефското място на болницата. 


Кандидатите трябва  да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по  икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност  или преминато обучени за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт, да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист, да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер , освен ако са реабилитирани. 


Кандидатите, които отговарят на изискванията, ще трябва да представят писмена разработка на програма за развитие на дейността на МБАЛ – Ботевград за тригодишен период. 


Самият конкурс ще се проведе на три етапа: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите; представяне от кандидатите на писмената разработка; събеседване. 


За организиране и провеждане на конкурса общинското ръководство предлага да бъде назначена комисия в следния  състав:  председател – Борис Борисов – зам.-кмет по финансите в Община Ботевград; секретар – Мария Христова  - началник отдел „Правно-нормативно обслужване” в Община Ботевград; членове: д-р Веселка Златева – общински съветник, магистър „Здравен мениджмънт”, д-р Марияна Горгачева – магистър „Здравен мениджмънт”, и д-р Гергина Богданова – директор на дирекция „Медицински дейности” в Районна здравна инспекция – София област. 


Проект на договор за възлагане управлението на МБАЛ – Ботевград също е внесен за утвърждаване в местния парламент.