Община Ботевград напомня, че срокът за плащане на втората вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и  данък върху превозните средства изтича на 31 октомври 2016 г.


Плащания в брой се приемат на касите в Дирекция „Местни данъци и такси” от 8.30 часа до 17.30 часа, без прекъсване. Освен в брой дължимите суми могат да бъдат платени по банков път, на касите на Easy Pay , чрез системата за електронно разплащане ePay, на гише в банка ДСК, както и в офисите на „Български пощи” ЕАД.


Напомняме на гражданите на Община Ботевград , че  в кметствата на селата могат  да се заплащат данъци и такси в рамките на тяхното работно време.


Актуална справка за задълженията може да се направи на сайта на Община Ботевград - www.botevgrad.bg


Към 30.09.2016 г. Дирекция „Местни данъци и такси” отчита постъпления по видове данъци и такси, както следва:


Данък недвижими имоти – 497 978,53 лв.;


Данък върху превозните средства – 655 131,20 лв.;


Патентен данък – 46 516,79 лв.;


Данък при придобиване на имущество –283 872,73 лв.;


Туристически данък –3 120,20 лв.;


Такса битови отпадъци –1 821 016,72 лв.;


В сравнение със същия отчетен период на предходната  2015 година постъпилите приходи в Дирекция „Местни данъци и такси” са с 481 367,66 лева в повече, като 144498,43 лева от тях са за данък върху превозните средства.


Продължава кампанията за установяване на задължения за данък върху превозните средства за недекларираните преди 01.01.2015 година автомобили. На собствениците, неподали декларации съгласно чл.54 от ЗМДТ, се  съставят актове и се предприемат  действия за принудително събиране.


От 01.09.2016г в Община Ботевград е назначен публичен изпълнител, в чиито правомощия е да извършва запор на банкови сметки, възнаграждения от работодател, пенсии и други.


Община Ботевград съветва данъчно задължените лица да заплащат своите задължения доброволно и в срок, за да предотвратят начисляването на лихва, както и да избегнат неприятните последици от принудително събиране на вземанията.