Община Ботевград напомня, че срокът за плащане на втората вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и  данък върху превозните средства, изтича на 31 октомври 2017 г. 


Плащания в брой се приемат на касите в Дирекция „Местни данъци и такси” от 8.30 часа до 17.30 часа, без прекъсване. Освен в брой дължимите суми могат да бъдат платени по банков път, на касите на Easy Pay, чрез системата за електронно разплащане ePay, на гише в банка ДСК, както и в офисите на „Български пощи” ЕАД. 


От ръководството на общината напомнят още на гражданите, че  в кметствата на селата могат да се заплащат данъци и такси,  в рамките на тяхното работно време. 


Актуална справка за задълженията може да се направи на сайта на Община Ботевград www.botevgrad.org, след получаване на ПИН код от гишето за обслужване на клиенти.


Към 30.09.2017 г. Дирекция „Местни данъци и такси” отчита постъпления по видове данъци и такси, както следва:


Данък недвижими имоти – 637 564,07лв.; 


Данък върху превозните средства – 743 391,68лв.;


Патентен данък – 60 015,28лв.; 


Данък при придобиване на имущество –335 652,73лв.; 


Туристически данък –1 452,16лв.; 


Такса битови отпадъци –1 803 695,07лв.; 


В сравнение със същия отчетен период на предходната 2016 година постъпилите приходи в Дирекция „Местни данъци и такси” са с 319 424 лева в повече, а в сравнение с 2015г с 800 791лева в повече.


Продължава кампанията за установяване на задължения за данък върху превозните средства за недекларираните преди 01.01.2015 година автомобили. На собствениците, неподали декларации съгласно чл.54 от ЗМДТ, се  съставят актове и се предприемат  действия за принудително събиране. 


Община Ботевград съветва данъчно задължените лица да заплащат своите задължения доброволно и  в срок, за да предотвратят начисляването на лихва, както и да избегнат неприятните последици от принудително събиране на вземанията.