Община Ботевград напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси, на 31 октомври/вторник/ изтича крайният срок за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентен данък за 2023г.


Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси“  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград.


Начин на плащане:


- по банков път по сметка на община Ботевград:


IBAN: BG94TEXI95458408144801


Кодове за вид плащане:


442100 - Данък недвижими имоти


442400 - Такса битови отпадъци


442300 - Данък моторни превозни средства


442500 - 3% Данък придобиване


441400 - Годишен патентен данък


442800 - Туристически данък


- на каса в центъра за обслужване на клиенти в сградата на Община Ботевград


- на каса в кметствата на селата на територията на общината


- на касите на Easy Pay


- чрез системата за електронно разплащане ePay


- на гише в банка ДСК и Български пощи ЕАД.


- чрез онлайн банкиране от притежателите на сметки в банка ДСК ЕАД, Пощенска банка ЕАД


- чрез онлайн банкиране от притежателите на дигитален портфейл в iCard


Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.


В случай, че задълженията за местни данъци и такси не се платят в установените законови срокове, то община Ботевград прилага процедура за принудително събиране чрез публичните и съдебни изпълнители.