В ОбС е внесен междинен отчет за дейността и финансовото състояние на общинска фирма „ВиК Бебреш”. Той обхваща периода 1 януари – 31 октомври 2016 год. За това време дружеството е реализирало загуба в размер на 86 000 лева. Спрямо същия период за миналата година загубата е намалена с 200 000 лева. 


Задълженията към персонала и осигурителните предприятия са в размер на 99 000 лв. Те са текущи, начислени са през октомври и ще бъдат изплатени през ноември, се посочва в отчета. 


Данъчните задължения към 31.10.2016 год. са 105 000 лв. За същия период на миналата година те са възлизали на 367 000 лв.  До 31 ноември дружеството е изплатило стари задължения в размер на 136 117 лв. Те са дължими по изпълнително дело    


Други краткосрочни стари задължения възлизат общо на 702 000 лв., в това число такса регулиране към КЕВР, такса към Министерството на околната среда и водите и дължима сума по трудова злополука, която възлиза на 275 000 лева. 


От отчета за приходи и разходи към 31 октомври е видно, че основната дейност на дружеството е генерирала приходи в размер на 1 239 000 лв. , от тях 902 000 лева са от доставяне на вода на потребители, 128 000 лв. са за отвеждане на вода и 71 000 лв. – за пречистване на вода. 


Събраните вземания от инкасирани води количества към 31 октомври  са 1 263 000 лв., с 212 000 лв. повече  в сравнение със същия период на миналата година. 


Към момента в дружеството работят 83 работници и служители, а средномесечната работна заплата е 717 лева. 


Във връзка със забавени плащания на данъци и осигуровки за минали години, НАП е наложила запор на банковите сметки на дружеството. Сметките се освобождават само чрез ежемесечно подаване на искане за разрешение на неотложно плащане, което се подписва само при условие, че ВиК Бебреш внесе по банковите сметки на НАП всички нови текущи задължения и 30 на сто от приходите на общинската фирма за покриване на старо задължение  по изпълнително дело №161 от 2011 год.  Запорът е в сила от 2015 год.


Модернизирането на инфраструктурата, подобряване качеството на ВиК-услугите, подобряване на ефективността на управлението са дейности, залегнали в бизнес плана на дружеството за следващата година. Положителна промяна има в качеството на услугите, предоставяни от дружеството. Тя е налице в начина на робата  и сроковете за отстраняване на възникнали аварии, както и при обслужване на потребителите, се посочва в заключението на информацията за дейността на дружеството в периода януари - октомври 2016 год.