Фирма „Теда-ММ”, с управител г-н Емил Младенов, от втория срок на учебната 2016/2017 година ще предоставя ежемесечна стипендия на всички ученици от специалност „Технология на полимерите” в ПГТМ „Христо Ботев”, като тя се дава допълнително, извън държавната за успех. Критериите, по които ще се кандидатства, са определени от фирмата и ръководството на училището:


1.Успех – минимум 5,00 за последните три срока;


2.Редовно посещаване на учебните занятия.


Стипендията се дава, за да се стимулират учениците да посещават училище, да се обучават, да придобиват нови теоретични знания и практически умения и компетентности в реална работна среда.


Г-н Младенов предоставя възможността след завършване на средното образование на тези ученици да им подсигури работа в своята фирма, а на тези, които пожелаят да продължат да учат по специалността във ВУЗ -  поема всички разходи.


Целта на съвместната работа на бизнес и училище е да се повиши мотивацията на учениците да придобият добра професионална квалификация и да се реализират успешно на пазара на труда.