В дневния ред на извънредната сесия, насрочена за 1 март от 17 часа, е внесена докладна, в която общината предлага на местния парламент да обсъди и приеме Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Ботевград през учебната 2017/2018 год.  Системата е разработена съгласно разпоредбите на Наредба 10/01.09.2016 год. за организацията на дейностите в училищното образование за всяко населено място с повече от едно училище. 


Системата е изготвена от Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов. Тя въвежда единен критерий за прием на ученици в първи клас  в общинските училища. Целта е да се избегне концентрирането на ученици в определени училища и да се постигне ефективно усвояване на наличния сграден фонд. 


С приемането на системата ще се даде възможност за по-ефективен контрол върху процесите на кандидатстване, класиране и записване на ученици в общинските училища, които ще се осъществяват по предварително изготвен график и критерии за прием. 


Това се посочва в докладната до Общинския съвет. Към нея е приложена Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, която публикуваме  в пълния й вид:  


Раздел I. Общи положения


1.1 С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград и се прилага за всички общински училища на територията на град Ботевград.


1.2 Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград обхваща дейностите на кандидатстване, класиране и записване на ученици в общинските училища, по предварително изготвен график, както и броя и разпределението на паралелките в общинските училища на територията на град Ботевград за учебната 2017/2018 година.


1.3 За дейностите за прием на ученици в училищата на територията на град Ботевград в първи клас общинска администрация  изготвя единен график до края на първото тримесечие на всяка календарна година, който публикува на интернет страницата на Община Ботевград.


1.4 Настоящата система се приема на основание чл.43, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование и влиза в сила от деня на обявяване на решението на Общински съвет –Ботевград.


Раздел II. Дейности


2.1 Директорите на общинските училища със заповед  определят Комисия, която приема заявления за кандидатстване в първи клас и извършва всички дейности по прием на учениците. /със заявлението се представя за справка оригинал на акт за раждане на кандидатстващия за прием в първи клас ученик /


2.2 Родителите/настойниците попълват декларация, предоставена от училището за верността на декларираните данни  в заявлението.


2.3 Родителите/настойниците на учениците, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград, подават заявления в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т.2.


2.4 Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойниците заявления по критерии, посочени в Раздел III от настоящата Система.


2.5 Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.


2.6 Директорите на училищата актуализират броя на свободните места след всяко класиране и ги обявяват в сроковете, посочени в графика на дейностите.


2.6 След всяко класиране Комисията предоставя в Общинска администрация Ботевград информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни.


2.7 Списъците с класираните ученици се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас при спазване на Закона за защита на личните данни.


2.8 Свободните места след първо класиране се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас.


2.9 Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване.


2.10 При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях лица представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.


Раздел III. Критерии за прием


3. В първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград се приемат ученици, които отговарят на следните критерии:


3.1 Задължителни водещи критерии:


3.1.1 Настоящ адрес на родителите/настойниците в най-голяма близост до училището към 08.02.2017г. /Настоящият адрес се проверява служебно. Най-близкото разстояние се измерва от Комисията по данни на Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут от настоящия адрес на родителите/настойниците до адреса на съответното училище/.


3.1.2 Ако родителите/настойниците са с различен настоящ адрес, като водещ критерий се взема настоящият адрес на майката или родителя/настойника на когото са присъдени родителските права в най-голяма близост до училището към 08.02.2017г. /Настоящият адрес се проверява служебно. Най-близкото разстояние се измерва от Комисията по данни на Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут от настоящия адрес на майката или родителя/настойника на когото са присъдени родителските права до адреса на съответното училище/.  


3.1.3 Кандидатстващият ученик, подлежащ на прием в първи клас, навършва 7-годишна възраст през 2017-та година /предоставя се за справка оригинал на акт за раждане на ученика/


При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на горепосочените критерии, при класирането се вземат предвид и следните допълнителни критерии:


3.2 Допълнителни критерии


3.2.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/


3 .2.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/


3.2.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/


3.2.4. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е завършил подготвителна група в детска градина в най-голяма близост до училището./удостоверява се с удостоверение за завършена подготвителна група/


3.2.5 Близнаци се класират заедно.


3.2.6 При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на задължителните и допълнителните критерии, Комисията тегли жребий в присъствието на заинтересованите родители.


Раздел IV. План-прием


4. Общински съвет Ботевград препоръчва директорите на училища при определяне на план-приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград за учебната 2017/2018 година да се съобразят с адресното разпределение на учениците по настоящ адрес, наличната материална база, §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, изискванията за равнопоставеност и недопускане на дискриминация на базата на етническа принадлежност  и да бъде осъществено в десет паралелки, разпределени, както следва:


- две паралелки в ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ град Ботевград


- четири паралелки в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град Ботевград


- четири паралелки в ОУ „Васил Левски“ град Ботевград


Броят на децата в паралелка следва да бъде съобразен с Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.


Единен график на дейности съгласно системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград за учебната 2017/2018 г.


18.04.2017г. до 19.05.2017г. вкл. -  Подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие в 1-во класиране


02.06.2017г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране


05.06.2017г. до 06.06.2017г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране


07.06.2017г. Обявяване на свободните места за 2-ро класиране


08.06.2017г. до 09.06.2017г. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие във 2-ро класиране


12.06.2017г. - 14.06.2017г. - Записване на ученици след 2-ро класиране


13.06.2017г. до 14.09.2017г. - Попълване на свободните места.