Община Ботевград участва с 11 позиции  в програмата за летни студентски стажове в държавната администрация. Те са в следните направления: „Обществени комуникации и информационни науки” – 1; „История и археология” – 2; „Национална сигурност” – 1; „Социални дейности” – 1; „Икономика” – 4; „Архитектура, строителство и геодезия” – 2. 


Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация стартира с над 1250 стажа в 43 професионални направления.


Програмата предоставя възможности за талантливи български студенти за провеждане на пълноценни стажове в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.


В топ 5 на най-търсените професионални направления с най-много обявени позиции са: Икономика с 431 стажа, Администрация и управление – 169, Право – 138, Архитектура, строителство и геодезия – 72, Политически науки и Социални дейности – 28.


В топ 5 на административните структури, които са обявили най-много стажове, са Националната агенция по приходите – 221, Министерството на външните работи – 56, Агенцията по заетостта – 53, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса – по 43 и Община Пловдив – 35.


Процедурата по кандидатстване е изцяло онлайн чрез регистрация в портала: http://staj.government.bg/


 Всеки студент може да кандидатства за максимум пет стажа. Изборът е окончателен и не може да бъде променян. Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата стажантска позиция. Тестът е съобразен с професионалното направление, в което се обучава студентът, и позицията, за която кандидатства. Окончателният подбор на кандидатите се осъществява след интервю или друг подходящ метод за подбор, а за българските студенти, обучаващи се в чужбина, интервюто е възможно да се проведе по телефон, имейл или друг начин.


Класирането и потвърждаването на кандидатите се осъществява онлайн в портала, а всеки класиран студент може да потвърди желанието са да започне стаж онлайн от своя профил. 


Продължителността на стажовете е от 10 до 45 работни дни, а периодът за провеждане е трите летни месеца, свободни от учебни занятия: юли, август и септември, съобщава правителствената пресслужба. 


Срокът за кандидатстване по програмата е от 20 март до 23 април. Интервютата с одобрените кандидати ще се провеждат от 24 април от 15 май. Първото класиране ще бъде обявено на 22 май, а второто – на 8 юни. Незаетите позиции ще бъдат оповестени на 22 юни.