След сигнали от граждани за остра задушлива миризма от „Биовет“ АД в Ботевград, експертите на РИОСВ – София извършиха две проверки на 17 и  22 март. При обходите на площадката на дружеството и прилежащите съседни терени не е установена остра задушлива миризма. Констатирани са нередности по отношение на съхранението на химикалите на площадката, за което ще бъде съставен акт за установане на административно нарушение. Дадени са 12 предписания с различни срокове за изпълнението, за които РИОСВ – София ще следи строго и ще извърши последващ контрол.


По искане на директора на РИОСВ – София ще бъде позиционирана автоматична мобилна лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за изследвание на качеството на атмосферния въздух (КАВ) за период от 3 дни (72 часа), с цел проследяване показателите на КАВ и установяване на евентуално замърсяване от производствена дейност.


След приключване на измерването и получаване на резултати, те ще бъдат анализирани и публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – София.


РИОСВ – София ще извърши контрол на всички производствени източници в района.


Още през 2016 г. инспекцията е включила в годишния си график за мониторинг  Ботевград.  Автоматичната мобилна лаборатория на ИАОС е позиционирана в района на „Биовет“ АД  и са проведени изследвания на КАВ за период от 51 денонощия, равно разпределени в годината (през четирите сезона средно по 12). Регистрираните превишения са единствено по показател фини прахови частици (ФПЧ10), което се дължи в голяма част на битовото отопление, основните пътни артерии и строителството. Нередовното почистване на уличната мрежа също е оказало значително влияние върху количеството регистрирана прах.


С цел бързо и точно установяване на източника на миризми важна роля имат и общинските администрации, които също имат компетенции по прилагането на екологичното законодателство, тъй като биха могли да стигнат по-бързо до източника.