Както вече сме ви информирали, “Холдинг БДЖ“ АД предложи на община Ботевград да й предостави на приемлива цена собствеността си в Ботевград – двуетажна масивна сграда със застроена площ от 118 кв. м. и функционално предназначение: административна делова сграда. Тя се намира на бул. “Трети март“.


Сградата, ведно с принадлежащото й право на строеж, е оценена на 35 120 лева /без ДДС/. На тази цена Държавната компания предлага да я продаде на общината. Предложението е внесено за обсъждане и гласуване в Общинския съвет. 


На едно от предишните си заседания местният парламент гласува сградата да бъде включена в общинската програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, в частта, в която се изброени имотите, които общината възнамерява да придобие по възмезден начин.