На 01.09.2017 г. министърът на образованието и науката е обявил конкурс за длъжността „началник на РУО” – София-регион.
На вниманието на нашите читатели качваме пълния текст на новината:


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „началник на РУО” – София-регион
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
 
О Б Я В Л Е Н И Е


 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-3857 / 25.08.2017 г. на министъра на образованието и науката


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС


за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – София-регион


Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.


1.Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
- длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5
- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – ръководно ниво 5А
- минимална образователно-квалификационна степен – магистър
- минимален професионален опит – не по – малко от 5 години професионален опит, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управление на системата на предучилищното и училищното образование; опит в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието; опит в обучението на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното възпитание; опит на ръководна длъжност в областта на образованието или
- минимален ранг - II младши
- професионална област - всички области на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
- допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения, MS Office, Internet


2.Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю


3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата


4. Срок и място за подаване на документи:
- Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително
- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – София-регион, бул. „Цариградско шосе” № 125, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 02/971-32-99 и 02/971-02-99.
5.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – София-регион и електронните страници на РУО – София-регион и МОН.


 Кратко описание на длъжността:
Основната цел на длъжността „началник на регионално управление на образованието“ е да планира, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на регионалното управление на образованието, като подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавната политика в областта на образованието на територията на съответната област. Контролира прилагането и спазването на Закона за предучилищното и училищното образование, на държавните образователни стандарти и на другите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование от институциите на територията на съответната област. Организира, координира, контролира и/или участва в изпълнението на областни, национални и международни образователни програми и проекти, имащи отношение към предучилищното и училищното образование. Организира и контролира осъществяването на приема на ученици в училищата от областта. Обявява и организира конкурси по реда на Кодекса на труда за заемане на длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми. Организира изпълнение на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти на територията на съответната област като планира, координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво. Координира и контролира дейностите, свързани с приобщаващото образование в образователните институции в областта.
7.Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 1575.00 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).
8.Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
9.Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.


Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.


КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката