Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен специалист „Ниско строителство и техническа инфраструктура“.


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Образование: средно-техническо 


Професионален опит: една година 


Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия 


Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност


Допълнителни изисквания: познаване на действащото българско законодателство в  областта  на проектиране, строителство и  въвеждане  в експлоатация  на  строежите, компютърна грамотност - работа с  MS Office  и  специализиран технически  софтуер (AutoCAD – задължително)


Кратко описание на длъжността:


Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби.  Следи  за  поддържането  на  техническа  инфраструктура  на  община  Ботевград  и   контролира  състоянието й.  Организира   създаването  и  поддържането на  база  данни  за  техническа  инфраструктура.


Необходими документи: 


-  Заявление за работа – свободен текст;


-  Автобиография;


-  Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;


-  Копие от трудова книжка;


-  Документи за придобита квалификация /ако има/.


Място и срок на подаване на документите:


Документите на кандидатите се приемат до 02.10.2017 г. на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч. Телефон за контакт: 0723/ 66630, 0723/ 69115


Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.