Има избрани фирми-изпълнителки по оповестената от Община Ботевград в средата на лятото обява с предмет:  „Извършване на строително-ремонтни работи на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) в две обособени позиции:


1 - Изграждане на паркинг пред сградата на доболнична помощ (бивша поликлиника) с 45 паркоместа.


2 - Изграждане на нова улица по неприложена улична регулация, представляваща продължение на ул. „Хаджи Димитър“ (от кръстовището с ул. „Хан Аспарух“ до магазин „Кауфланд“) и връзка с изградения вход на магазина откъм бул. "Цар Освободител". Чрез новоизградената улица ще се облекчи автомобилния и пешеходен трафик през бул. „Цар Освободител“.


Шест фирми бяха допуснати до конкурса и по двете позиции: „Автомагистрали Хемус” АД, „Микра - КМ“ ЕООД, „Пътстрой - 92“ АД, „Вера строй“ ЕООД, „Люник“ ЕООД  и „Пътинженеринг-М“ АД.


Сред като направи комплексна оценка на офертите, комисията извърши следното класиране:


За обособена позиция №1: На 1-во място класира фирма „Пътстрой - 92“ АД, която предлага 89 420,00 лева без ДДС, с близо 14 % под прогнозната стойност от 104 101,12 лева без ДДС. На 2-ро място е „Микра - КМ“ ЕООД, а на 3-то - „Автомагистрали Хемус” АД.


За обособена позиция №2: На 1-во място е класирана „Автомагистрали Хемус” АД, чиято оферта е на стойност 102 001,36 лева без ДДС, което е с близо 19% под прогнозната стойност - 125 088,50 лева /без ДДС/. На 2-ро място бе класирана „Микра - КМ“ ЕООД, а на 3-то - „Пътинженеринг-М“ АД.


Строително-ремонтните дейности ще започнат до края на този месец.