Отново се задава проблем с водата на Община Ботевград. Опасността този път не идва от липсата на вода в язовир „Бебреш”, а от ...действията на държавните органи, които могат да доведат до евентуалното му източване. 


На 14 септември тази година в Басейнова дирекция „Дунавски район” е постъпило искане за становище относно промяна на инвестиционно предложение за МВЕЦ „Бебреш”. Промяната се състои във възможността съоръжението да ползва водни количества от коти, по-ниски от използваните в момента „от 498.10 – 493.00 м, но в рамките на определения по технически проект полезен обем, които са както следва НВРВН=Преливен ръб=498.10 м и ННРВН=475.50 м.”.


Казано иначе, настоящото разрешение за работа на МВЕЦ „Бебреш” е до кота 5 метра под преливника на язовира, а исканата промяна е за водовземане до кота 22.6 метра под преливника, което на практика е целият обем на язовира. 


Басейнова дирекция „Дунавски район” дава „зелена улица” на инвестиционното предложение. В становището на държавната структура  пише:  „Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016  - 2021 година, както и с предвидените мерки за постигане на тези цели”. То е внесено за разглеждане в Регионалната инспекция по околната среда и водите.