На 12 януари т.г. главният счетоводител на Община Етрополе Нели Сейменарова представи проекта на бюджета за 2018 година. Тогава качихме информация за събитието, а днес предоставяме на вниманието на обществеността целия бюджет.


Проектът на бюджет на Община Етрополе за 2018 година е съобразен с принципите на управление, залегнали в мандатната програма за мандат 2015-2019 година, целяща постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност.
Предложения проект за бюджет за 2018 година на Община Етрополе е разработен в съответствие с изискванията на:
1. Закон за държавния бюджет на Република България/ЗДБРБ/ за 2018 г.
2. ПМС №332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
3. Закон за публичните финанси.
4. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе.
5. Промените на данъчните, осигурителни, социални, образователни, здравни и други нормативни актове, свързани с финансирането на дейностите по общинския бюджет.


Бюджет 2018 г. е съобразен с:
1. „Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Етрополе през 2018 г.”
2. Тригодишната бюджетна прогноза за местни приходи и разходи на Община Етрополе за периода 2018-2020 година.
3. Предложения на второстепенните разпоредители с бюджет и на специализираните звена на бюджетна издръжка към общината.


Приоритети на общината за 2018 г. са:
1. Финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда;
2. Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране през новия програмен период;
3. Насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда - благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки в града и населените места на общината;
4. Провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;
5. Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности.


Общият размер на проектобюджета за 2018 г. на Община Етрополе е 12 543 028 лв.
Приходи за 2018 г. - 12 543 028 лв
- Държавни приходи 6 812 554 лв.
- Местни приходи 5 730 474 лв.


Разходи за 2018 г.- 12 543 028 лв.
Разходи за държавни дейности 6 812 554 лв.
Разходи с общински характер 5 094 474 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности 636 000 лв.


1.   ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 6812554
1.1. Обща субсидия за държавни дейности 6414893
1.2. Операции с финансови активи и пасиви 397661
В т.ч. преходен остатък от 2017 год. 240532


2.    ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР 5730474
2.1. Имуществени данъци и други данъци 744000
2.2. Приходи и доходи от собственост 200000
2.3. Общински такси и други приходи 902900
2.4. Събран и внесен ДДС и други данъци -165000
2.5. Приходи от продажба на общинско имущество 300000
2.6. Приходи от концесии 3100000
2.7. Трансфери за местни дейности 926600
2.8. Целева субсидия за капиталови разходи 421000
2.9. Временни безлихвени зЗеми м/у бюджетни и извънбюджет 160000
2.10. Операции с финансови активи и пасиви -759026
В т.ч. преходен остатък по валутна сметка 30987


Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности.
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 6812554
3.1.  Общи държавни служби 608 080
3.2.  Отбрана и сигурност 170 560
3.3.  Образование 5 046 403
3.4.  Здравеопазване 366 387
3.5.  Социално осигуряване и грижи 396 796
3.6.  Почивно дело, култура 224 329


4. Разходите за местни дейности са на база очаквани реалистични приходи, разпределени спрямо отчетните данни за местни дейности за последните години и внесените предложения от второстепенните разпоредители.


4.РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ
1.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 586 082.00
1.1. Общинска администрация 466 082.00
1.1.1. Помощи за новородени 40 000,00
1.1. 2. Помощи по реш. на ОбС 20 000.00
1.1.3. Издръжка 400 582.00
1.1.4. Членски внос  5 500.00
1.2. Общински съвет 120 000.00
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 30 000.00
2.1. Бедствия и аварии 10 000.00
2.2. Почистване на речни корита 20 000.00
3. ОБРАЗОВАНИЕ 694 500.00
3.1. СУ ”Христо Ясенов - .Етрополе - 270 000.00
3.2, ОУ „Христо Ботев” - Етрополе 36 000.00
3.3 ПГ „Тодор Пвев'' - Етрополе 10 000.00
3.4 ОУ „Г.Бенковски” - с.М.Искър 30 000.00
3.5 ОУ „Христо Ботев” - с.Лопян 30 000.00
3.6 ДГ „Слънчице” 110 000,00
3.7 ДГ „Еделвайс” 117 000,00
3.8 ДГ „Звънче” 85 000.00
3.3 За даровити деца 6 500.00
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 390 000,00
4.1. ДЯсла - издръжка 100 000,00
4.2. МБАЛ „Проф. д-р Ал.Герчев’' Етрополе 270 000.00
4.3. Медицински център І Етрополе 20 000.00
 
5. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 375 500.00
5.1. Домашен социален патронаж 220 000.00
5.2. Транспорт 120 000.00
5.3. Национални програми към БТ и за дърва за ветерани от войните 5 500,00
5.4. Клубове на пенсионера 30 000.00
6. БКС 824 315.00
6.1. Поддръжка гробищни паркове 40 000,00
6,2. Осветление 120 000.00
6.3. Чистота 461715,00
6.4. Водоснабдяване и канализация 10 000.00
6.5. Ликвидиране на локални сметища  20 000.00
6.6. Поддръжка паркове и зелени плещи общинсиз собственост, подравняване и почистване общински имоти 30 000.00
6.7. Безстопанствени кучета и дератнзация 15 000,00
6.8. Средства за обработка на неопасни битови отладъци - ДЕПО 72 000.00
6.9. Технически дейности-скици, заснемане отчуждаване на имоти, събаряне сгради общинска собственост 40 000.00
6.10. Иаработеанена междинна сценка за ОПР и генерален план за организация на движението 15 600,00


4.РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ
7. ПОЧИВНО ДЕЛО 710 100.00
7.1. Масова Физкултура и спортни бази 470 600,00
7.1.1. Сяортно дружество 80 000,00
7.1.2. Детска юношеска школа по футбол 310 000,00
7.1.3. Волейболен клуб „Етрополе” 65 000,00
7.1.4. Клуб по борба 13 000,00
7.1.5. Клуб по шахмат 2 600,00
7.2. Радиовъзел 30 000,00
7.3. Обредни дейности 17 000,00
7.4. Спортни имоти 110 000.00
7.5. Други дейности по културата 82 500,00
7.5.1. В-к Етрополски преглед 15 000,00
7.5.2. Културен календар 62 000,00
7.5.3. Общински план по интегриране на ромите 1 500,00
7.5.4. Командоси 2 000,00
7.5.5. Награден фонд за общински конкурси 2 000,00


4.РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА ОБШИНСКА ДЕЙНОСТ
8.  ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 219 000.00
8.1. Зимно поддържане и снегопочистване 160 000.00
8.2. Туристически дружества 4 000.00
8.3. Общински гори 40 000.00
8.4. Туризъм 15 000.00
9.    Текущи ремонти 130 000.00
10.  Поименен списък за основни ремонти и придобиване на ДМА и НДМА  1000 977.00
 в т. ч.: преходен остатък 461 177.00
 целева субсидия за капиталови разходи 421 000.00
11. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 90 000.00
12. граждански договори 90 000.00


Разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи
5.  РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ
1.  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 320 000,00
2.  ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 65 000.00
2.1. Общински инспекторат 35 000.00
2.2. Денонощни дежурни 30 000,00
3.  СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 145 000.00
3.1. Дом и стари хора 145 000.00
4.   ПОЧИВНО ДЕЛО 60 000.00
4.1. Читалища 60000.00


Усилията на общината са насочени към постигане на добра проектна готовност за новия програмен период - извършване на пред проектни проучвания, изготвяне на инвестиционни и технически проекти.