От средата на тази седмица Община Ботевград е стартирала процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), в две обособени позиции:


- Обособена позиция № 1 – „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ДГ „Детелина“ в село Врачеш“ - предвижда се изпълнение на топлинно изолиране на външни стени; подмяна на дограма и топлинно изолиране на покрив.


- Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ДГ „Детелина“ в село Скравена“ - предвижда се изпълнение на топлинно изолиране на външни стени; подмяна на дограма и топлинно изолиране на покрив.


Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 304 810,33 лв. без ДДС, от които:


- за Обособена позиция № 1 – 192 168,96 лв. без ДДС;


- за Обособена позиция № 2 –112 641,37 лв. без ДДС.


Срокът за изпълнение и на двете обособени позиции е не повече от 70 календарни дни, като участниците в обществената поръчка имат право да подават оферта само за една от двете позиции.


Оферти и заявления за участие в обществената поръчка се подават до 17:30 часа на 26.02.2018 г.


Подробна информация и условия за участие в обществената поръчка ще откриете ТУК.