На 1 септември тази година Главна инспекция по труда стартира кампанията „Ръчна работа с тежести" в икономически дейности „Търговия" и „Строителство"  като част от европейската инициатива на Комитета на старши  инспекторите по труда.

Строителните и търговските обекти са местата, където ръчната работа включва тежко физическо натоварване и може да доведе до мускулно-скелетни увреждания. Последните представляват най-широко разпространените здравословни проблеми, обусловени от извършваната работа.

В Европа 24% от работещите твърдят, че имат болки в гърба или кръста, 22% страдат от болки в мускулите. В новите страни членки разпространението на тези смущения е дори по-голямо - 39% и респективно 36%. Половината от предсрочните пенсионирания в Европа са причинени от патологични изменения на гръбначния стълб. 15% от всички случаи на невъзможност за упражняване на трудова дейност са свързани с увреждания на гръбначния стълб. Освен страданието, трудовата неспособност и финансовите загуби за работника, тези увреждания генерират високи разходи за работодателите и националната икономика.

През последните две години Инспекциите по труда от страните членки на ЕС проведоха кампания „Облекчете товара" за намаляване на ръчната работа с тежести в секторите „Транспорт" и „Здравеопазване". Кампанията постигна целта си да повиши нивото на информираност за рисковете, свързани с ръчната работа с тежести и да популяризира решения, които отсраняват или значително намаляват ръчната работа.

През 2008 година кампанията обхваща високорисковите сектори „Търговия" и „Строителство", където е много голямо извършването  на дейности, свързани с ръчна работа с тежести. Инспекторите по труда ще проверят хиляди работни места в Европа в съответствие с предварително определени критерии. Това  ще позволи да бъдат направени оценка и  сравнение на състоянието в различните страни, както и да бъдат регистрирани добрите практики по отношение на ръчната работа с тежести.

В България кампанията ще протече на два етапа - първият през месеците септември и октомври и вторият през месец ноември за осъществяване на контрол върху изпълнението на дадените предписания. В икономическа дейност „Търговия" ще бъдат проверени 850 обекта и 580 в „Строителство".