„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободни работни места за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе за длъжността:
Заварчик


Изисквания към кандидатите:
Средно специално или средно професионално образование;
Свидетелство за правоспособност по заваряване;
Минимум една година опит на подобна позиция;
Да притежава II квалификационна група по електрическа безопасност съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 v (2005 г.);
Да познава изискванията към заваръчните шевове, подложени на различни натоварвания;
Да познава видовете, свойствата, заваряемостта и означенията на стомани, чугуни, цветни метали и сплави и техните структурни превръщания при заваряване;
Отговорност, прецизност и комуникативност;
Умения за работа в екип.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография с актуална снимка;
Копие от диплома за завършено образование;
Копие от удостоверението за правоспособност по заваряване;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 23.03.2018 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.


Снимката е от интернет