Както вече може би знаете, Община Етрополе обява първи март за неучебен ден за училищата в цялата Община поради обилния снеговалеж и ниските температури. 
Дали ще бъдат обявени други неучебни дни, зависи от отделните педагогически съвети на училищата.
За СУ „Христо Ясенов” неучебен е и днешния 28 февруари т.г.


Приложен, качваме препис от заповедта на кмета Димитър Димитров:
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл, 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Във връзка с лошите метеорологични условия, обилни снеговалежи, очакваните ниски температури и на основание чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, обявявам 01.03.2018 г. /четвъртък/ за неучебен ден за всички училища на територията на Община Етрополе: СУ „Хр. Ясенов“, ПГ „Т. Пеев“, ОУ „Хр. Ботев“-гр. Етрополе, ОУ „Хр. Ботев“-с. Лопян, ОУ „Г, Бенковски“-с. М. Искър.
Настоящата заповед да се връчи на директорите на училищата за сведение и изпълнение.
 
Димитър Димитров /п/
Кмет на Община Етрополе


Снимката е свалена от интернет