„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободни работни места за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе за длъжността:
Специалист, управление на човешките ресурси


Изисквания към кандидатите:
Висше образование – специалност „Управление на човешките ресурси“, „Икономика на човешките ресурси“ или сходни на тях;
Опит на подобна длъжност или в административното обслужване на кадри е предимство;
Отлична компютърна грамотност – MS Office;
Добри комуникативни умения;
Умения за работа в екип, отговорност, прецизност.


Задължения и отговорности:
Приема необходимите документи при сключване на трудов договор, подготвя проектите на трудовите договори, измененията към тях и заповедите за прекратяването им;
Оформя документите по назначаването, преназначаването и освобождаването на персонала в личните досиета на работниците и служителите. Води дневник за издадените трудови книжки;
Въвежда и поддържа актуална информация на необходимите данни за всички работници и служители в Рудодобивен комплекс във фирмената електронна система за управление на човешките ресурси;
Подготвя и оформя документи за пенсиониране и трудоустрояване;
Изготвя справки относно образователно и квалификационно ниво на персонала, специфична професионална квалификация, използван и неизползван платен отпуск, текучество и други.
Издава служебни бележки и удостоверения, свързани с трудовата дейност на работниците и служителите;
Участва в процеса на отчитане на отработеното време на работниците и служителите в Рудодобивен комплекс;
Участва в процеса на администриране дейностите по заплащане на труда на персонала, работещ съгласно система на заплащане според постигнати резултати.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 04.04.2018 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.