От 10 април до 24 май 2018г. включително община Ботевград обявява прием на кандидатури за избор на членове в Съвета на децата към ДАЗД.


Право на участие имат деца на възраст до 18 години, отговарящи на следните критерии:


o Активност


o Креативност


o Толерантност


o Ангажираност към обща кауза


o Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии 


o Ориентираност към резултати


o Организаторски умения


o Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта


o Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта


o Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).


Всяко дете може да кандидатства само в едно от следните четири направления:


а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;  


б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; 


в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;


г) индивидуални кандидатури.


Формуляри за кандидатстване и мотивационно писмо /по образец/ се подават в деловодството на община Ботевград, на адрес: 2140, гр. Ботевград , пл.Освобождение 13, както и на адрес: admin@botevgrad.org 


Подборът на членове ще се извърши на три етапа, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, не-дискриминация и представителност. В срок до  15 юни комисия, назначена от кмета на община Ботевград ще представи първите три одобрени кандидатури във всяко едно от направленията за следващия етап от подбора, който ще се проведе  в Областна администрация - София област. Окончателният етап от процедурата в ДАЗД,  приключва на 10 септември с избор на представител на всички 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи.


Формуляр за кандидатстване