Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване и реализиране на политики и програми за закрилата и развитието на децата.


Изборът в Съвета на децата се извършва по утвърдена от ДАЗД процедура. Прилагането на процедурата е разделена на 3 нива: общинско, областно и национално, които са взаимосвързани.


За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор. В него участват представители на всички 28 административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.


Община Ботевград кани всички деца, които желаят да се включат в Съвета на децата, да подадат своите заявления на гише „Деловодство и информация“ в работните дни до 24 май 2024 г. За целта ще трябва да бъде попълнено Приложение 1 /Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/, което ще откриете в приложението. Същото може да Ви бъде предоставено и на място на гише „Деловодство и информация“.


Председателят на ДАЗД приключва процедурата за избор на членове на Съвета до 10 септември и изпраща покана за членство до одобрените кандидати за членове. До 30 септември 2024 г., одобреният кандидат-член заявява писмено своето желание за участие в работата на Съвета на децата.