След наводнението на 29.06.2018 г., бе направен обстоен оглед на засегнатите  обекти в Община Етрополе.  В Общинска Администрация – Етрополе са постъпили над 50 жалби, молби и заявления за възстановяване на материални щети на пострадали граждани.


С най-засегнатите от наводнението жители бяха проведени лични срещи за установяване на големината на щетите. От името на Кмета на Община Етрополе Димитър Димитров бяха отправени искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за отпускане на средства за преодоляване на последствията. Заедно с исканията е изпратен и протокол на Общинската комисия, която е направила оценка на нанесените материални щети. Документите са внесени в МС с копие до областния управител за становище относно целесъобразността им.
Средствата, заявени пред Междуведомствената комисия са необходими за възстановителни дейности на следните обекти - общинска собственост:
Водопровод  с дължина 360 м. и Ø 110 мм. във в.з „Рибарника”, м. „Изворите” - гр. Етрополе
Мост на р. „Малък Искър” срещу ПСПВ в урбанизираната територия на гр.Етрополе
Махленски път с дължина 500 м. до махала „Спиловица” - с.Ямна
Речното корито на р.Гноеница - с.Рибарица
Речното корито на р. „Малък Искър”в урбанизираната територия на гр. Етрополе
Речното корито на р. Равна – с. Бойковец
Подпорна стена за укрепване на десен бряг на р. „Малък Искър” с дължина 69 метра  и височина 4,2 метра до  кв. 10,  229 – УПИ ІІІ и УПИ ІІ / СБА /  по РП на гр. Етрополе
Вътрешна улица в .Рибарица,  водеща до 8 бр. жилищни сгради
По някои засегнати от наводнението места вече са започнали възстановителни дейности. Изчистени са водостоци в кв. Ябланица, изграден е брод през р. Ябланица, м. Боготвор. Почиства се речното корито на р. М Искър, р. Гноеница и реката в кв. Вранащица. Възстановена е улица в с. Рибарица. /ОБЩИНАТА