Община Ботевград обявява свободно  работно място по заместване по трудов договор за длъжността Главен експерт  „Културно-информационни дейности и публични прояви”


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт „Културно-информационни дейности и публични прояви”


1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър” по някое от следните професионални направления: Връзки с обществеността, Журналистика, Хуманитарни науки.


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - минимум две години.


3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.


4. Допълнителни изисквания, носещи предимство:


- компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office; работа с различни комуникационни канали в интернет.


- владеене на чужд език – английски език.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград


2. Автобиография


3. Копие от документ за завършено образование


4. Копие от трудова книжка, УП-3


5. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите - от 24.07.2018г. до 06.08.2018г. /включително/


 


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115