Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен специалист „Програмно и системно осигуряване”


Изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование - средно


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години


3. Допълнителни изисквания:


- компютърна грамотност; 


- опит при изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение;


- опит при работа със слаботокови инсталации.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград


2. Автобиография


3. Копие от документ за завършено образование


4. Копие от трудова книжка


5. Документи за придобита квалификация


Срок за подаване на документите до 07.10.2016г. включ.


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише „Деловодство”. 


Телефон за контакти: 0723/ 66630; 0723/ 69115


Кратко описание на длъжността: да поддържа компютърните информационни мрежи и съоръжения; да следи за безпроблемната работа на компютрите в мрежата; да инсталира инфраструктурата, необходима за функциониране на мрежата; да инсталира нови компютърни програми и софтуер; да отстранява софтуерни проблеми, възникнали при експлоатация на програмните продукти; да се грижи за сигурността на мрежата и защитата й срещу вируси и достъп на неоторизирани лица; да извършва необходимата периодична профилактика на компютърната мрежа; да планира и прилага процедури за периодично осъвременяване на софтуера; да изгражда и поддържа системи за видеонаблюдение. 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ


Кмет на община Ботевград