До заинтересуваните лица и общественост


На основание  РЕШЕНИЕ №118 от 30.08.2018 г., /Протокол №8/, т. 2 на Общински съвет-Етрополе, фирма "ВЕЦ-С" ЕООД с адрес: гр. София -1000,
ул. "Г.С.Раковски"  № 110, ет. 1, ап. 2, ЕИК 202918347, представлявана от
Стилиян Любенов Спасов,


СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за реализирането на МВЕЦ „Етрополе-ПВ“ 1, 2, 3, и 4, чрез използване на съществуващи съоръжения общинска собственост по трасето на довеждащия водопровод, изграждане на водопроводно отклонение за 4 бр. МВЕЦ в непосредствена близост до ОШ 1, ОШ 2, ОШ 3 и ОШ 4 в - ПИ №000469, ПИ №000574, ПИ №640597 и ПИ №640766. по КВС на гр. Етрополе, община Етрополе ЕКАТТЕ 27632.
Общественото обсъждане ще се състои на 11.10.2018 г. от 17 ч. в малкия салон на читалище „Тодор Пеев”.


Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки
ден от 8.00 до 17.00 ч.


За контакти Стилиян Любенов Спасов, гр. София -1000,  ул. "Г.С.Раковски" 
№ 110, ет. 1, ап. 2, тел. 089 863 6840.
   
Управител: /п/ Стилиян Спасов