Община Ботевград кандидатства с два проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. И двата са одобрени за финансиране. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов на днешния брифинг с местните медии. 


Единият проект е по приоритетна ос „Устойчив туризъм”. По него общината е водещ партньор, а партньор е Народният музей в град  Лесковац. Проектът е на обща стойност 531 464 евро, от които 315 000 са за нашата община.  Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца след подписване на договора, което е въпрос на дни. 


Проектът е с наименование „Хетеротопии. Ботевград – Лесковац”. Той включва следните дейности: експониране и социализиране на часовниковата кула, т.е да се направи достъпна за посетители в нея и да се изградят мини сцени около самата кула, с цел реализиране на бъдещи прояви на открито; облагородяване на пространството около Исторически музей – Ботевград, с цел създаване на експозиции на открито, като някой от тях ще са с постоянен, а други с временен характер, подмяна на настилки; изграждане на промотиращ център в едно от крилата на сградата на общинската администрация, който включва туристически информационен център, телецентър за презентации и зала за модерно изкуство и облагородяване на прилежащите външни пространства. 


Вторият проекта е по оперативна ос „Околна среда”. Тук водещ партньор е туристическо дружество „Сурдуцила” на град Сурдулица, Република Сърбия. Проектът има екологичен характер.  По него ще бъде изготвен план за управление на защитената местност „Дренето” в село в землището на село Литаково. Освен това ще се проведат различни събития, които ще запознаят местното население с самата защитена местност и с начина на нейното опазване и развитие. Също така със средства по този проект ще бъдат закупена модерна техника – два багера – товарачи / малък и голям/, и противопожарен високопроходим автомобил. 


Стойността на проекта е 595 000 евро, от които 337 000 евро за Община Ботевград.  Той е със срок на реализация 18 месеца. 


Кметът отчете, че общината има добра успеваемост по отношение на спечелени проекти по европейски програми и по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Само преди дни успешно бе финализиран проектът, по който бе направен ремонт на зала „Георги Христов” и бе закупено фитнес оборудване и оборудване за медицински кабинет в новата зала. За него също бяха осигурени средства по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. 


Третият проект, спечелен от общината, е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  - „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки”. С този проект се цели: да се подобри капацитетът на общинските служили, участващи в процеса на възлагане на обществените поръчки, както и на тези, които работят с ромската общност в община Ботевград; да се адаптират и валидират социалните критерии в обществените поръчки, за да се интегрират и реинтегрират лицата на пазара на труда в община Ботевград; да се информират хората в маргинализираните групи за новооткритите възможности и социални иновации възоснова на социалните критерии в обществените поръчки. Индикативната стойност на проекта е 123 637 лева.