На извънредното заседание вчера Общинският съвет прие и трите докладни, с които Общината поиска съгласие да кандидатства пред държавен фонд “Флаг“ за заем в общ размер на 7 600 000 лева за изпълнение на три важни проекта: “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многопрофилна болница за активно лечение – блок 4, блок 5“ – 2 500 000 лева; “Преустройство реконструкция и промяна предназначението на част от сградата на Младежки дом – етап 1“ – 1 500 000 лв.; “Рехабилитация и обновяване на пешеходната зона в централната градска част – етап 1“ – 3 600 000 лв.


След гласуване на дневния ред кметът Иван Гавалюгов благодари на съветниците, че са се отзовали на поканата за свикване на извънредно заседание и подчерта, че то е изключително важно именно поради първите три точки от дневния ред. Той аргументира внесените предложения и направи подробно разяснение за новите възможните на държавния фонд за отпускане на кредит за реализация на общински обекти. 


“Важни са ремонтите в блокове 4 и 5, за да бъде завършен цялостният ремонт на нашата болница. Европейските програми не предвиждат финансиране за лечебни заведения на общини. Изцяло Министерството на здравеопазването е бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж“ за средства за енергийна ефективност и ремонт на лечебни заведения, като те ще се насочат основно в държавните болници. Затова считам за целесъобразно Община Ботевград със собствени средства да извърши този ремонт, за който имаме приложена количествено стойностна сметка, макар и обобщена, имаме и проект, за който е необходимо финансиране. То не е никак малко и считам за целесъобразно да го осигурим чрез кредит от държавен фонд “Флаг“. Максималният размер на лихвения процент, който е два вида – фиксиран или плаващ, ще бъде определен, след като Общината внесе проектното си предложение във фонд “Флаг“, след като се направи икономически анали, съобразят се други поети дългове от Община Ботевград, след като  се прецени  какъв е рискът за съответния кандидат за кредита. Той може да е 2.5%, може да е 3,5%. Максималният размер на лихвения процент е до 4,8%. Срокът за погасяване е до 20 години, а гратисният период е до 3 години. В докладната сме предложили до 180 месеца, като този период може да е по-кратък. Важно е да се отбележи, че предсрочното погасяване не води до никакви наказателни лихви, обясни пред Общинския съвет кметът Гавалюгов. -Неслучайно сме заложили по-дълъг период, за да могат бъдещите общински бюджети да бъдат облекчени максимално, откъм ангажимент за възстановяване на тези средства“, допълни той. 


“Знам, че много от вас си задават въпроса защо сега в изборна година. Всеки, естествено, има право да прави каквито си иска асоциации, тълкования, връзки, подозрения, спекулации. А защо сега – защото сега има такава възможност от държавен фонд “Флаг“. Инвестиция в момента е изключително изгодна да се връща в следващите години, тъй като всеки един общински бюджет, това показват последните няколко години, се увеличава откъм приходна част и съответно процентът на главницата, която ще връщаме по този дългосрочен общински дълг, ще е все по-намаляваща част от един бъдещ общински бюджет. А всички ние още тази година, живот и здраве, или следващата ще ползваме удобствата на изцяло ремонтирана общинска болница“, каза още кметът Гавалюгов и помоли общинските съветници да се абстрахират от спекулации от рода на: “Сега теглим кредит, а някой друг ще го връща.“. “Всички ние ще ползваме удобствата на ремонтираната ни болница“, подчерта градоначалникът.


Думата поиска адв. Георги Донков, който направи следното изказване: “Разбирам, че това е нова възможност за финансиране, но искам да Ви кажа, че не одобрявам практиката, затова и гласувах против дневния ред, такива важни въпроси да минават на извънредна сесия. Не видях никъде в докладните да има някакъв фатален срок, който налага вземането на тези важни решения, при положение, че след две седмици има редовна сесия. Винаги имам чувството, че в тези извънредни сесии, за щастие те не са много, са внасят въпроси, които да мината така, по-тихомълком, без някакво обсъждане, включително и в комисии. Сега тези докладни са разгледани на едно съвместно заседание на две от комисиите. Мисля, че не е коректно точно тези въпроси да минават на извънредна сесия. Това е първата ми забележка. Втората, доколкото разбирам тези докладни, те означават, че в крайна сметка Вие в продължение на осем години, и за разлика от други общини, не сте намерили начин или не сте успели да намерите някакво външно финансиране за тези проекти, които са на значителна стойност.“. 


Обръщайки се към адв. Георги Донкова, кметът Иван Гавалюгов заяви: “Учудвам се от първия Ви довод. Именно защото е много важна докладна, смятам, че е предмет на специална извънредна сесия, където няма да мине между другите 40 докладни и ще имаме достатъчно време да дискутираме. Ще Ви дам пример в тази посока. Бюджетите на общината – най-важната докладна, се гласуват винаги на извънредна сесия, а не на редовна. Точно защото са важни и искам да ги изведа като основни проблеми за решаване в извънредна сесия, за да може Общинският съвет внимателно да се концентрира, да обсъди, да огледа, включително и на комисиите, точно тези докладни.


Вторият ми аргумент, разбира се, това е Ваше мнение, мисля, че в моето експозе обясних, че по европейски и национални проекти общините не са допустими като бенефициенти по ОП “Региони в растеж“, на която крайният срок е 31 декември 2023 година, а единствено Министерството на здравеопазването. Оттам очакваме да се направи ремонт на филиала на центъра за Спешна помощ в Ботевград вече осма година. А може и да не го дочакаме поради една проста причина – Министерството на здравеопазването, при всичките си управления през годините, не е успяло да проведе процедура за избор на изпълнител, който да реализира тези проекти. Ето виждате, че държавата, при осигурени средства по европейска програма, не може да реализира инвестиция в тази важна функция на здравеопазването – Спешния център за медицинска помощ. Многократно съм заявявам и потвърждавам, че ако това не се случи, ще внеса докладна, сградата е общинска, услугата е държавна, да направим ремонт и на помещенията на филиала за Спешна помощ в Ботевград, защото той в момента контрастира на всички останали отделения и е в лошо физическо състояние.


Когато през 2020 година, на всички е известен този факт, ме попита тогавашният министър председател Бойко Борисов, дали предизборно или не, при обиколките си в района: “Г-н кмете, кажете кои са важните за Вас проекти, за които държавата може да помогне?“, аз ги степенувах по следния начин: Болница, водопровод, площад. Той каза, че е възможно само един, аз предложих това да бъде болница. Тогава бяха отпуснати 3 500 000 лева за МБАЛ. Значи съм успял все пак нещо да немаря, да осигуря като държавни средства. Дали е редният начин, това вече е друга тема. Сигурен съм, че хората, които в бъдеще ще ползват ремонтираната част на болницата, това ще им е последният въпрос, на който ще търсят отговор: как са били осигурени тези средства, кой е бил кметът, кой е бил строителят, които са били общинските съветници. Това е, което мога да кажа във връзка с Вашите аргументи да не подкрепите дневния ред, а вероятно и докладната.“.


Съветникът Тихомир Найденов призова колегите от Общинския съвет да подкрепят докладната за болницата и другите две докладни записки за кандидатстване за заем от държавен фонд “Флаг“, като посочи, че новите възможности, които финансовият инструмент предлага, са нещо добро, от което доста общини могат да се възползват. “Доколкото съм запознат, има определен лимит на този кредитен ресурс, който е осигурен, т.е. има известна спешност по отношение на това да се подават заявления за финансиране. За болницата мисля, че едва ли някой тук не е наясно какво е състоянието на Физиотерапията в момента. Това отделение, макар и непечелещо поради недофинансирани пътеки, е изключително важно за населението на общината. То е в ужасно състояние. Какво да кажем за детско отделение, има ли нещо по-важно от децата ни? Напълно излишно е да се коментира кой, кога и какво е направил. Много е сложно да се осигури една такава сума от собствени приходи на Общината. Това означава тази година да правим само болницата, другата само площада, а всичко останало да се стопира. И най-малкото населено място в общината си има своите нужди, да се реализират различни видове ремонти, структурни проекти и т.н. На комисията имаше предложения да се търсят други варианти за финансиране. Общинското ръководство е търсило такива варианти, ако те излязат, ако се отпуснат средства с постановление на Министерски съвет или по-някакъв друг начин, то е повече от очевидно, че Община Ботевград ще си разплати този заем. Все пак това е заем към държавата, а не към търговска банка, която би се възползвала от всички начини за събиране на задължения. А и по вноската, която съвсем бегло изчислих – 40, 50 000 на месец за трите проекта, ако се одобрят, не мисля, че това е някаква сума, която чак толкова силно би нарушила бюджета на общината или затруднила бъдещото общинско ръководство“, заяви Найденов.


Кметът Иван Гавалюгов добави, че по Плана за възстановяване и устойчивост също няма допустими за финансиране общински сгради в сферата на здравеопазването. “Кои са допустими – многофамилни жилищни сгради, предстои да кандидатстваме, сгради в образованието – кандидатствахме с четири общински сгради, сгради за предоставяне на социални услуги – кандидатствахме с проект за Дома за възрастни хора, публични сгради – само тези, в които се извършват административни услуги, спортни дейности и дейности, свързани с културата. Това са трите типа сгради, за които приемът на проектни предложения приключи. Никъде няма допустима сграда на здравеопазването. Изрично бенефициент е единствено и само Министерството на здравеопазването, а то насочва проектите към държавните болници“, обясни още той.    


Докладната за договаряне на заем за ремонт на болницата, блокове 4 и 5, получи 22 гласа “за“ и 2 “въздържал се“. Другите две докладни, с които Община Ботевград поиска разрешение да кандидатства за заем за рехабилитация и обновяване на централната градска част  - етап 1, и за реконструкция на Младежкия дом, събраха съответно: 19 гласа “за“, 1 “против“ и 4 “въздържал се“; 18 гласа “за“, 2 “против“ и 3 “въздържал се“.