Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси предвиждат да не се събира част от таксата за битови отпадъци – за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината, както и ако недвижимият имот не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя на имота до края на предходната година.


  За да се ползва това облекчение за 2019 г., собствениците и ползвателите на недвижими имоти , които няма да ги ползват през цялата година, следва да подадат декларация по образец в съответната общинска администрация по местонахождение на имота, в която се декларира това обстоятелство в срок до 31 декември 2018 г.


   Не се освобождават от част от таксата за битови отпадъци собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които са декларирали тези имоти като основно жилище.


   В компетенциите на всяка община е да определи какви документи ще се прилагат към подаваната декларация с цел да се докаже, че имотът не се ползва през цялата година.