Поради промени в законодателството от 2019 г. годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за деклариране на доходи от физически лица, включително и еднолични търговциq получени през 2018 г., се подава в срок от 10 януари до 30 април 2019 г.
Декларацията може да се подаде по електронен път с персонален идентификационен код  /ПИК/ или с електронен подпис, както и на хартиен носител в компетентния офис на НАП по постоянен адрес на лицето.
 Лицата. които подадат ГДД по електронен път до 31 януари 2019 г., ползват отстъпка 5 на сто от данъка за довнасяне по ГДД, но не повече от 500 лева при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.
Препоръчително е лицата преди да подадат годишната данъчна декларация да направят справка с ПИК за наличието на задължения по данъчно-осигурителната си сметка с цел  да установят имат ли право да ползват отстъпката.