Отчетно-изборното събрание на Народно читалище „Христо Ботев” се състоя снощи в малкия салон на културната институция. Начинът на организация и провеждане на форума някак напомняха за подобни събития от едно уж отминало време - на гласуване под строй, задкулисие и предрешени резултати. Че няма да се допускат отклонения от предварителния сценарий, стана ясно още в самото начало, когато един от дългогодишните самодейци – Цветан Марков, поиска да направи допълнение към дневния ред, но бе строго „отрязан” от председателстващата отчетно-изборното събрание – Цветанка Арбова.  „Не може, всички сте се подписали под този дневен ред”, отсече тя. 


В хода на форума също имаше красноречиви знаци, пораждащи основателни съмнения за манипулиране на избора. Така например в бюлетината имената на предложените кандидати за състава на настоятелството – 19 на брой, не бяха подредени по реда на постъпване на предложенията, нито по азбучен ред. След гласуването за председател не бе обявено какъв е броят на гласувалите, има ли недействителни бюлетини и какъв е техният брой. Съобщено бе само, че за председател на настоятелството е преизбрана Боряна Нешкова, но с колко гласа така и не бе споменато.  


Според законовите разпоредби и Устава на читалищното настоятелство, Общото събрание избира председател между членовете на новоизбраното настоятелство. На отчетно-изборното събрание бе решено те да са 7 на брой. Освен Боряна Нешкова, за членове на настоятелството бяха преизбрани Цветанка Арбова, Деспина Георгиеpва, Иванка Христова и Николай Найденов. Двете нови попълнения са Миглена Василева – служител в читалищната библиотека, и Константин Гайдарски – диригент на младежкия духов оркестър. 


Гласуването бе тайно. За избор на настоятелство гласуваха общо 121 членове на Общото събрание. Пет от бюлетините бяха обявени за недействителни.     


Форумът започна в 18 часа и продължи повече от два часа. Преди провеждане на избора, председателят на настоятелството – Боряна Нешкова, представи подробен отчет за дейността на читалището през последните три години, каквато по закон е продължителността на мандата на изпълнителния орган. Нешкова подчерта, че дейността е преминала под знака на два дългоочаквани проекта – единият - за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на читалището, а другият – за доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване. Тя благодари на местните институции и общинските структури за това, че са предоставили помещения за репетиции на читалищните дейци и за провеждане на традиционни събития на читалището. 


Думата след нейното изказване поиска Цветан Марков. Освен че взе отношение по отчета, той обърна внимание, че щатни служители на читалището не могат да бъдат членове на настоятелството. Марков съобщи, че е направено запитване до Националния съвет по читалищно дело дали секретарят на читалището може да бъде член на настоятелството, но последвалият отговор оттам е отрицателен. По негови думи запитване е направено и до Сметната палата, и до Агенцията по вписванията, но от тези институции също са били категорични, че щатни служители в читалището не могат да бъдат членове на настоятелството, защото в случая възниква конфликт на интереси. Марков цитира разпоредба в Закона за народните читалища, според която настоятелството назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика. На практика се получава, че секретарят, който в случая е член на настоятелството, назначава сам себе си. 


Цветан Марков даде пример и с друга нередност – председателят на ботевградското читалище се назначава на длъжност „Директор на културен институт”, за изпълнението на която получава възнаграждение. „Може да се заплаща на председателя, ако Общото събрание вземе такова решение, но не е редно той да се назначава на щат в читалището”, смята Марков. 


В Закона за народните читалища е регламентирано, че именно председателят е този, който сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището.  От казаното от Цветан Марков изниква още един въпрос:  Как тогава председателят сключва трудов договор сам със себе си?!  


Действително такава длъжност - „Директор на културен институт”, съществува в щатното разписание на читалището. Тя е въведена по времето на предшественика на Боряна Нешкова – Маргарита Кирова. 


Според Цветан Марков щатовете в местното читалище са прекомерно раздути, а някои от длъжностите – измислени. Той даде като пимер още една длъжност - “Ръководител на постановъчна част“, заемана от друг член и на предишното, и на новото настоятелство. Въпросната длъжност я има само в три-четири театри в България и...в нашето читалище, уточни Марков. 


Николай Найденов репликира, че заема тази длъжност от постъпването си на работа в читалището. Той заяви още, че често се спекурира относно размера на трудовото му възнаграждение. От залата обаче бе подхвърлено, че освен заплата той получава и хонорар като ръководител на любителския театър?


От изказването на Веселка Божкова, ръководител на “Ботевградска младост“, пък се разбра, че в местното читалище няма назначен хореограф. А нали една от целите на читалищата е именно “запазване на обичаите и традициите на българския народ“. Пише я в Закона. 


От отчета на проверителната комисия стана ясно, че административните разходи превишават многократно разходите за развитие на любителското художествено творчество. Ето и някои по-важни цифри от представения отчет: около 251 000 лева е ръзмерът на държавната субсидия за местното читалище през 2018 год.; малко над 249 000 лева е общинската субсидия за щатния духов оркестър; общината е подпомогнала финансово читалището и библиотеката с около 39 000 лева, осигурени от собствени приходи; близо 47 600 лева са постъпленията от такси за посещение на школи, дарения, членски внос и от други читалищни дейности. 


За заплати и осигуровки на работещите в читалището са разходвани около 253 699  лева. За възнаграждения на оркестъра – около 244 740 лева. 


През 2018 год. за развитие на любителското художествено творчество са разходвани едва 24 989 лв. 


„Това са факти, които Общото събрание трябва да анализира, а не проверителната комисия”, подчерта председателят на комисията Маруся Дикова. Дискусия по темата така и не се състоя. Отчетът бе приет единодушно от ръководния орган.


Маруся Дикова съобщи, че известно време проверителната комисия е работила без един от своите членове – Ненка Йорданова, която е пожелала да напусне преди изтичане на мандата. Причината за това нейно решение не бе съобщена.


За членове на проверителната комисия отново бяха предложени Маруся Дикова и Мила Иванова, но двете си направиха самоотвод, което наложи избирането на нов състав – Поля Дишкова – председател, Димитринка Томова и Тодорка Коцева. Те ще установяват контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на Общото събрание.