СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩНОСТТА“ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ – КОМПОНЕНТ 1“


На 21.03.2019г. Кметът на Община Етрополе Димитър Димитров подписа договор с Министерството на труда и социалната политика и ИА „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Интеграция в общността“.


Проектът ще се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съгласно Договор за БФП № BG05M9ОP001-2.018-0026-С01/BG05M9ОP001-2.018-0026-2014BG05M2OP001-С01. Общата стойност на проекта е 700 072,11 лв., от които 334 920,70 лв. по ОП „РЧР“ и 365 151,41 лв. по ОП „НОИР“. Срокът за неговото изпълнение е 18 месеца.


Община Етрополе ще изпълнява проекта в партньорство със следните организации: Средно училище „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, „Маридел 2012“ ЕООД, Сдружение „Карпе Дием“, Сдружение „М.О.С.Т.“ и НПО „Център за социална дейност, равен достъп до обучение и професионална реализация – Етрополе“.
          
Основната цел на проекта е насочена към повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки. За целта ще бъдат осъществени следните основни дейности:Дейности по проекта към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Активиране на икономически неактивни лица
Мотивационни обучения за представителите на целевата група
Подготовка за стартиране на собствен бизнес – Клуб на предприемача
Обучения за представители на целевата група
Осигуряване на заетост
Психологически консултации с родители на проблемни деца
Работа в общността за формиране на подкрепяща среда
Повишаване на здравната култура
Гарантиране на социални и здравни права
Осигуряване на здравни медиатори и безплатни профилактични прегледи
Създаване на форум за социално включване
Организиране на тематичен фестивал


Дейности по проекта към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Предоставяне на образователни услуги за ранно детско развитие
Работа с родителите
Образователни медиатори
Интеграционен образователен център


С успешното реализиране на проекта ще се решат до известна степен част от проблемите, пред които е изправена целевата група, а именно:
Ниско ниво на семейна култура, етнически манталитет, обичай, традиции, за по-ранно отпадане на децата от училище;
Ниската хигиенна култура, липса на здравноосигуряване и много ранна възраст при раждаемоста;
Високо ниво на безработица и ниско ниво на образование. /Община Етрополе