На 24 април в Общинска администрация – Етрополе се проведе 4-то редовно заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваше  Димитър Хаджиев (общински съветник от Местна коалиция ЕТРОПОЛЕ).


Общинските съветници гласуваха допълнителна точка към дневния ред относно  Ново обсъждане на Решение №49 от 28.03.2019 година на Общински съвет – Етрополе, относно допускане изменение на подробния устройствен план на град Етрополе в частта на кв.17.


Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на информация за постигнати резултати от дейността на РУ Етрополе през 2018 година.
Точка две от дневния ред бе прието единодушно с 16 гласа „за“ относно Приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе“ ЕООД за 2018 година. Решението включваше и приемане на годишния доклад за дейността за 2018 година, доклад  на независимия одитор Радослав Христов за 2018 година, освобождава се от отговорност управителя д-р Галя Василева за дейността й през 2018 година.
Трета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център I – Етрополе“ ЕООД за 2018 година.  Печалбата в размер на 6495.19 лв. да остане неразпределена. Освобождава от отговорност управителя д-р Цено Глогов за дейността му през 2018 година.
Точка четири от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на годишния финансов отчет за 2018 година на „МИР-И“ЕООД, град Етрополе. Печалбата в размер на 847.84 лв. да остане неразпределена. Освобождава от отговорност управителя г-жа Мими Иванова за дейността й за 2018 година.
Пета точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Приемане Отчета на Общинска програма за закрила на детето 2018 година и Приемане на програма за закрила на детето в Община Етрополе за 2019 година.
Следващата шеста точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на годишен доклад за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. през 2018 година.
Седма точка от дневния ред бе приета единодушно относно Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2020 година.
Осма точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Етрополе. Анализът представя състоянието на образователната система в Община Етрополе през учебната 2018/2019 и възможностите на детските градини и училищата за реализиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Представят се данни за деца и ученици със специални образователни потребности и оценява състоянието на физическата и архитектурна среда в детските градини и училища в Община Етрополе. Анализът отчита резултати на базата на информация от директорите на общообразователните и други заинтересовани по въпросите на приобщаващото образование институции.
Точка девет от дневния ред бе приета с мнозинство относно Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе (2019 г.-2020 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2019 година. Настоящата стратегия е разработена в резултат от анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Етрополе, в съответствие с чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование. Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе е в съответствие с Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област /2017-2018/ и в изпълнение на разпоредбите на чл. 197, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищно образование за период от две години. (2019 г.-2020 г.)
С 16 гласа „за“ бе приета точка 10 от дневния ред относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година.
Точка единадесета от дневния ред бе приета единодушно относно Управление на имот – публична собственост, находящ се в Масивна търговска сграда, построена в урегулиран поземлен имот I  - „За обществено обслужващи дейности и общински пазар“, квартал 201 по подробния устройствен план в на град Етрополе.
С мнозинство бе приета точка 12 от дневния ред относно Възмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот, чрез изкупуване от Община Етрополе.
Точка 13 от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XI – 212, 43 по ПУП на с. Бойковец. С приемането на това Решение, общински съвет дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
Точка 14 от дневния ред бе приета единодушно относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ Х – 171, кв.23 по ПУП на село Брусен. С това Решение се дава съгласие да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Петнадесета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Изменение на Решение №154/19.12.2018 година /Протокол №11/ на Общински съвет – Етрополе. Изменя се решение „т.6 Гаранция за участие в конкурса в размер на 5% начална цена на търга, а гаранцията за изпълнение на договорите да бъде в размер на 10% от стойността на договора“.
Единодушно бе приета и следващата точка от 16 от дневния ред относно Разглеждане на заявление вх.№УТ-22-6/25.02.2019 г. и скица – предложение за изменение на действащия ПУП на село Ямна в частта на кв. 13.
Следващата точка 17 бе приета с мнозинство относно Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), обезпечаваща авансово плащане по Договор за БФП № BG05М9ОР001-2.018-0026-С01 и Договор за БФП №BG05M9OP001-2.018-0026-2014 BG05М9ОР001-2.018-0026-С01 за проект „Интеграция в общността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Със 16 гласа „за“ бе приета точка 18 от дневния ред относно Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД. Дългосрочният общински дълг се поема с цел реализация на проект: „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, град Етрополе, финансиран по Проект „Красива България“, Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.
По точките 19 и 20 общинските съветници гласуваха единодушно за отпускане на парична помощ на Виктор Тодоров и Рада Велчева.
Допълнителната точка 21 бе приета с 16 гласа „за“ относно Ново обсъждане на Решение №49 от 28.03.2019 година на Общински съвет – Етрополе, относно допускане изменение на подробния устройствен план на град Етрополе в частта на кв.17.


Текст и снимки: Общината