ДОГОВОР ЗА БФП № BG06RDNP001-7.001-0144-C01/23.05.2019 г.
Кметът на Община Етрополе – г-н Димитър Димитров подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, който ще се финансира по процедура BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Това е седмият спечелен от Община Етрополе проект от началото на 2019 година.
Общата стойност на проекта е 1 171 854,19 лв., от които 996 076,06 лв. се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 175 778,13 лв. са национално съфинансиране.
Проектът предвижда рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Партизански“ до ул. „Калина Вескова“ (км 0+000 до км 1+550.11) и включва следните дейности:
- цялостна подмяна на пътната настилка;
- реконструкция на съществуващите тротоари;
- полагане на нова пътна маркировка;
- монтаж на предпазна метална ограда в определени участъци;
- поставяне на нови пътни знаци.
Основната цел на проекта е подобряване на качеството и условията на живот за населението в Община Етрополе чрез осигуряване на достъп до всички възлови точки чрез изградена нова пътна инфраструктура.
Срокът за реализацията на проекта е тридесет и шест месеца.