Във връзка с предстоящата жътвена кампания по прибирането на реколтата през 2019г. и високите температури, които създават голяма предпоставка за възникването на пожари в житните масиви.    


Органите на РС ”ПБЗН” - Правец призовават всички жители и гости на Община Правец за стриктно спазване на противопожарните правила за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражи от пожари. 


Участниците в кампанията по прибирането на реколтата и гражданите, които извършват определени дейности в близост до житните масиви е необходимо да спазват следните противопожарни правила:


• В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни 


ивици)  не се разрешава:


- паленето на стърнища и други растителни отпадъци.


- използването на открити огнеизточници. 


• Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и


паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние най – малко 50 м. от тях след настъпването на „восъчна зрелост” до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.


• Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай 


неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.


• Не палете огън на открито във ветровито време. Това е


предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.


• Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под 


клоните на дърветата. 


• Особена бдителност по отношение на мерките за 


пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти. 


• Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да 


обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. 


• Особена е отговорността за недопускането на пожари на 


председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи.


• За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени


масиви се допуска само изправна земеделска техника  и на изправна транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.


• При движение на земеделската и транспортната техника 


не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. 


• Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и 


транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.


• При откриване на признаци на пожар в полето търсете 


най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.