Близо 5000 подписа подкрепа е получила онлайн-петицията на учители от страната срещу идеята на МОН от следващата учебна година педагозите да обикалят ежедневно домовете на деца, които не посещават училище. 


Автори на петицията са учители ФБ групите "Учители за силно българско образование", "Педагози" и "Класни ръководители", в които по техни данни членуват над 28 000 педагози. 


В петицията си учителите отбелязват, че не са зададени критерии, според които се определя дали едно дете е "дете в риск от отпадане". Според тях е недопустимо да се посещава дома на дете, което по една или друга причина е отсъствало веднъж от часове.


Учителите са категорични, че работното място на учителя е училищната сграда.


По думите им всеки един учител има правото да откаже да посещава домовете на учениците, коит не идват в час. Те са на мнение, че заповедта на директора, която ги задължават да правят такива посещения ще падне в съда, ако бъде обжалвана.


Създават се условия за пораждане на допълнително напрежение в учителските колективи, на лоша колегиална атмосфера, на още по-дълбоко недоверие между учителите и родителите, пишат още учителите.


Педагозите изтъкват, че това е опит да се налага тотално наблюдение и намеса в живота на гражданите, с което те не са съгласни.


Категорично отказваме да бъдем проводници на подобни политики и на този нов социален експеримент, отбелязват те.


Учителите подчертават още, че задължение на всеки родител е да осигурява присъствие на детето си в детска градина или училище.


Не приемаме опита за прехвърляне на родителската отговорност върху нас, категорични са педагозите.


В случай, че се прокарат тези промени, учителите питат в своята позиция как ще им се заплаща този допълнителен труд. Противозаконно е да бъдат извършвани несвойствени дейности, без регламентация на работното време и без заплащане, допълват още те.


Учителите посочват, че подобни посещения може да доведат до физически и психически тормоз спрямо тях.


Те дават и предложения за промяна на в нормативната уредба. В тях се включват създаване на е-дневник, забрана на директорите да изискват от учителите посещения по домовете на учениците, както и закупуване на служебни телефони и автомобили за училищата.


Те настояват още да се възстанови правото на учителя да отстранява ученик от час при неприлично поведение, а също така да бъде възстановено и правото на Педагогическия съвет да изключва ученици при драстични нарушения, без това да се отразява на бюджета на училището.