Започват консултациите за формиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за община Ботевград за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. „Консултативният кабинет" ще се състои на 18.09.2019 г. (сряда) от 17:00 часа в зала „Христо Ботев“ на партерния етаж на община Ботевград.


При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:


1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: - имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; партия или коалиция, която ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;


2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание;


3. Пълномощно от лицата, подписано от представляващия партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;


4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно.