ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЕТРОПОЛЕ НАПОМНЯ:


Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 12.10.2019 г.
Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019 г.
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ:
Общинска избирателна комисия Етрополе, напомня, че крайния срок за:
За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.;
За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г;
За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.;