УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ


През последните дни чувствително паднаха дневните температура, което от своя страна налага  използването на  отоплителни  уреди, предпоставка за нарастване броя на пожарите  през отоплителния сезон. 


В тази връзка, РСПБЗН-Ботевград,  напомня  основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон, а именно:


I. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):


- печки с твърдо гориво  е необходимо да бъдат разположени  на разстояние  не по-малко от 50см. от горими и трудногорими конструкции. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;


- задължително поставяне на негорима подложка, която да излиза най-малко 50 см пред уреда и по 25 см от останалите му страни;


- димоотводните тръби (кюнци) трябва да бъдат  проверени, почистени  и стабилно укрепени;


- печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден;


- не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. горими или леснозапалими материали;


- комините  трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди  задължително в началото на отоплителния сезон, както и периодично в зависимост от интензивността на ползване. 


- в комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията;


В случай, че забележите пукнатини  по тялото на комина, преустановете ползването на  отоплителните уреди  и възстановете целостта на коминното тяло, чрез измазване  с негорим строителен материал. Особено рисков е участъка, разположен  в подпокривното пространство на сградите с горими покривни конструкции; 


- не облицовайте  коминните тела с декоративни  покрития, както и разполагане на горими мебели и материали  на разстояние по-малко от 10 сантиметра;


- не оставяйте децата сами при работещи отоплителни уреди, не ги заключвайте.


- не оставяйте без наблюдение работещи отоплителни уреди;


II. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:


- никога не оставяйте включени уреди без наблюдение;


- при напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите;


- не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди;


- запознайте се с  инструкциите за експлоатация на производителя и 


стриктно ги спазвайте ;


- при необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти;


- включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците;


- контактите трябва да са тип “ШУКО”, по възможност директно от контакта, а не чрез разклонители;


- върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети и не ги използвайте за сушене на дрехи;


ІІІ. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  ОТОПЛИТЕЛНИ  УРЕДИ  С  ГАЗ  МЕТАН :


Газификацията на община Ботевград е сравнително добре развита и много  домакинства ползват  за отопление газови уреди  работещи  с природен газ метан.


В тази връзка :


- най-добре  е да използвате услугите на лицензирани фирми, които да извършват надзор и периодическа проверка на газовите  уреди;


- стриктно спазвайте инструкциите за безопасна експлоатация;


- ако усетите специфичен мирис на газ, веднага се обадете на аварийните екипи на газоразпределително дружество и на единния европейски номер за спешни повиквания 112;


- прекратете експлоатацията на уредите, работещи с метан;


- затворете крановете към уредите и на самите уреди;


- отворете прозорците;


- не палете огън и не пушете;


- не включвайте и не изключвайте никакво осветление, електрически уреди, звънци и т.н;


- вземете мерки по уведомяване и евакуиране на застрашените хора на открито и на безопасно разстояние от мястото на теча на газ;


IV. АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ:


- обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това;


- особено важно е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с телефон 112;


- при пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки;


- използваните отоплителни уреди да са стандартни и да бъдат поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали;


- всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени;


- подменете амортизираните и морално остарелите отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита;


- с времето изолацията на стари електрически шнурове се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови;


Граждани, спазвайте правилата за пожарна безопасност. Не позволявайте пожар да унищожи имуществото Ви или да бъде причина за инциденти.


Ако възникне пожар във вашия дом или имот, обадете на телефон 112.